När Al­catraz låg på Es­sing­en

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Jag har job­bat i Pen­ta­gon. I Al­catraz ock­så. Sam­ti­digt. På vil­ket av stäl­le­na vi an­ställ­da tyck­te oss ar­be­ta skif­ta­de med hu­mö­ret, de två ök­nam­nen gäll­de en och sam­ma ar­bets­plats. Men nu ska rub­bet ri­vas.

Det kal­la­des un­der 25 år för Sve­ri­ges Pen­ta­gon, te­gel­kvar­te­ret Pri­mus, en­samt be­lä­get på Lil­la Es­sing­ens nor­ra ud­de och av­sku­ret från yt­ter­värl­den av den bru­san­de Es­sing­e­le­den. Be­näm­ning­en Pen­ta­gon kom av att kvar­te­ret var stat­ligt och till­slu­tet. Dä­rin­ne han­te­ra­des un­der sjut­tio-, åt­tio- och hal­va nit­ti­o­ta­let stat­li­ga hem­lig­he­ter av stat­li­ga Riks­re­vi­sions­ver­ket, Stats­kon­to­ret och myn­dig­he­ten med det långa nam­net Da­ta­ma­skin­cen­tra­len För Ad­mi­nist­ra­tiv Da­ta­be­hand­ling, för­kor­tad Da­fa, som ut­för­de sta­tens it-jobb. När­mas­te ci­vi­li­sa­tion var den bran­ta grus­sti­gen un­der le­den upp till Lil­la Es­sing­en själv med den av­stäng­da Es­singe Bro­ga­ta och dess tre vid den ti­den enk­la lunch­syl­tor.

Sjöut­sik­ten var det ing­et fel på, men iso­le­ring­en fick oss ni­o­hund­ra som job­ba­de där att mum­la lik­he­ter med fäng­el­seön Al­catraz. Es­singe­bor­na, dä­re­mot, lik­na­de det apar­ta kvar­te­ret med en myr­stack för stats­tjäns­te­män.

I kvar­te­rets mitt fanns Da­fas torgsto­ra ma­skin­hall, där myrdrott­ning­ar­na – de brum­man­de stor­da­to­rer­na av fab­ri­ka­tet IBM– ma­ta­des. Ur print­rar­na kom skattsed­lar, p-bot­sta­long­er, po­lishem­lig­he­ter, tull­de­kla­ra­tio­ner och myc­ket an­nat som rör­de med­bor­gar­nas re­la­tio­ner till ko­nung­a­ri­ket. Mest känt blev Da­fa för ut­veck­ling­en av det kon­tro­ver­si­el­la per­son- och adress­re­gist­ret Spar som star­ta­de di­rekt­re­klam­boo­men. Da­fa sål­de se­lek­te­ra­de ur­val från folk­bok­fö­ring­en till fö­re­tag som öns­ka­de skic­ka per­son­lig brev­lå­de­re­klam, ex­em­pel­vis mo­ped­bro­schy­rer till ny­bliv­na 15-åring­ar i Ska­ra­borgs län el­ler be­grav­nings­by­rå­pro­på­er till döds­bon i stä­der över 100 000 in­vå­na­re.

Med ti­den blev ur­va­len mer och mer avan­ce­ra­de. Pres­sen ta­la­de om sto­re­brors­fa­so­ner och själv satt jag på in­fo­av­del­ning­en och fick ibland ta emot upp­rör­da te­le­fon­sam­tal från kränk­ta med­bor­ga­re.

Gär­na fre­dags­kväl­lar när de hun­nit ta förs­ta grog­gen.

Idag be­hövs väl inga adress­ban­ker läng­re, nu anger vi själ­va vår kon­sum­tions­pro­fil när vi sur­far på nä­tet. Sedan skö­ter al­go­rit­mer­na res­ten och rik­tad re­klam pop­par upp i vå­ra mo­bi­ler. Sta­ten har för länge sedan läm­nat kvar­te­ret, Da­fa är upp­löst och snart rivs Pri­mus till för­mån för 600 lä­gen­he­ter med sjö­ut­sikt.

Ni som vill flyt­ta dit och störs av rik­tad re­klam i brev­lå­dan och i da­torn, be­tänk att på just plat­sen där ni ska bo star­ta­de allt­sam­mans.

Histo­ri­en är ald­rig långt bor­ta.

FOTO: KEROLD KLANG

KONTORSSTAD SOM RIVS. Kvar­te­ret Pri­mus från luf­ten 1977 och om­skylt­ning 1995 på Pri­mus tak när stat­li­ga Da­fa er­sätts av fransk-brit­tis­ka Se­ma Group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.