Trend­brott: Bo­pri­ser­na går upp

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Hös­tens och vin­terns pris­ras på Stock­holms bo­stads­mark­nad tycks ha pla­nat ut. En­ligt Mäklar­sta­tis­tiks se­nas­te siff­ror vän­de pri­ser­na till och med upp en pro­cent i bå­de lä­net och de cen­tra­la de­lar­na un­der feb­ru­a­ri.

cent i lä­net och - 9 pro­cent i cen­tra­la Stock­holm.

Till­fäl­li­ga upp­gång­ar in­träf­fa­de även un­der bå­de Gre­kland­s­kri­sen 2011 och Leh­man-kri­sen 2008.

– Om det kom­mer en pe­ri­od då en stor grupp vill ge­nom­fö­ra si­na bo­stads­af­fä­rer kan de bi­dra till en upp­gång på må­nads­ba­sis. Om det är tem­po­rärt el­ler in­te vet jag in­te, men helt klart är det ett li­tet trend­brott när mark­na­den i Stock­holm har gått ut­för i så många må­na­der, sä­ger han.

Vil­la­pri­ser­na i lä­net har i stäl­let gått ned -1 pro­cent­den se­nas­te må­na­den. Även där är års­ut­veck­lings­tak­ten ne­ga­tiv och det är in­te osan­no­likt att vil­la­pri­ser­na kom­mer fort­sät­ta nedåt en tid fram­ö­ver på grund av tra­di­tio­nell ef­ter­släp­ning.

– Vil­lor­nas ned­gång och av­matt­ning kom­mer all­tid li­te se­na­re än bo­stads­rät­ter­nas. Om det här är vänd­ning kom­mer även den att ske se­na­re för vil­lor, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, som me­nar att det med fa­cit i hand nu går att kon­sta­te­ra att pri­ser­na i Stock­holm har mat­tats av det se­nas­te året.

’’Kan in­te för­vän­ta oss nå­gon skjuts”

Han tror in­te att det kom­mer ske någ­ra kraf­ti­ga pris­upp­gång­ar fram­ö­ver. Del­vis på grund av det nya amor­te­rings­kra­vet, som en­ligt ho­nom främst för­svå­rar för första­gångs­kö­pa­re.

– Ing­en har nå­gon spåku­la. Men all­mänt kan man sä­ga att vi har ett an­tal år av kraf­ti­ga pris­upp­gång­ar bakom oss. Mot bak­grund av den pri­sju­ste­ring el­ler av­matt­ning som bör­ja­de nå­gon gång i bör­jan på för­ra och året och nu har ett li­tet av­bräck kan vi in­te för­vän­ta oss nå­gon skjuts på bo­stads­mark­na­den i när­tid. Men vis­sa fak­to­rer kvar­står som låg rän­ta och stor ef­ter­frå­gan, sä­ger han.

Sol­ber­ga NYA SIFF­ROR. Hös­tens och vin­terns pris­ras på Stock­holms bo­stads­mark­nad tycks ha pla­nat ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.