Pla­ner­na för Stads­ha­gen får grönt ljus

Ef­ter år av mang­ling. Näs­ta tors­dag vän­tas sto­ra pla­nen för Stads­ha­gen till slut få de­fi­ni­tivt grönt ljus i stads­bygg­nads­nämn­den.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall jo­hann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret har sagt sitt. Ef­ter att den sto­ra de­talj­pla­nen för Stads­ha­gen va­rit ute på gransk­ning hos en mängd in­stan­ser så rå­der kon­to­ret po­li­ti­ker­na att slut­gil­tigt god­kän­na de­talj­pla­nen i stads­bygg­nads­nämn­den.

På tors­dag 22 mars är det dags att klub­ba pla­nen som bland an­nat in­ne­fat­tar 1 800 nya bo­stä­der. Och be­slu­tet ser ut att bli ett po­si­tivt så­dant.

” In­kom­na syn­punk­ter un­der gransk­ning­en för­an­le­der ing­en änd­ring av plan­för­sla­get. Kon­to­ret fö­re­slår att för­sla­get till de­talj­plan god­känns och över­läm­nas till kom­mun­full­mäk­ti­ge för an­ta­gan­de”, skri­ver stads­bygg­nads­kon­to­ret i sitt ut­lå­tan­de.

Dock finns någ­ra even­tu­el­la hin­der kvar längs vägen. Bland an­nat ho­tar läns­sty­rel­sen med att stop­pa pla­ner­na om sta­den in­te tyd­li­ga­re vi- sar att ”den fö­re­slag­na be­byg­gel­sen är lämp­lig med hän­syn till män­ni­skors häl­sa el­ler sä­ker­het el­ler till ris­ken för olyc­kor, över­sväm­ning el­ler ero­sion.”

Vad gäl­ler sta­dens eg­na in­stan­ser så på­pe­kar id­rotts­för­valt­ning­en det av­gö­ran­de att fot­bolls­pla­nen i Fred­hällspar­ken blir fär­dig­ställd in­nan ex­plo­a­te­ring­en i Stads­ha­gen bör­jar. Den se­pa­ra­ta de­talj­pla­nen för fot­bolls­pla­nen är ute på gransk­ning just nu.

ILLUSTRATION: DA­VID WIBERG

FRAM­TI­DEN. Tors­dag 22 maj kan pla­ner­na för Stads­ha­gen ta ett stort steg mot att re­a­li­se-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.