8 skjut­ning­ar i Stock­holms län den se­nas­te må­na­den

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Har du en frå­ga till din lo­kal­po­lis? Mej­la oss på vk@di­rekt­press.se så stäl­ler vi den!

Den se­nas­te må­na­den, den 8 feb­ru­a­ri till 6 mars, har åt­ta kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar skett i Stock­holms län. Ing­en har va­re sig av­li­dit el­ler ska­dats av des­sa, kon­sta­te­rar stock­holmspo­li­sen på sin hem­si­da.

Sedan års­skif­tet har 18 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar skett i Stock­holms län med två av­lid­na och fy­ra ska­da­de som kon­se­kvens. Sam­ma pe­ri­od 2017 var det 22 skjut­ning­ar där tre per­so­ner av­led och el­va ska­da­des. 2016 var mot­sva­ran­de siff­ra 20 och 2015 var det 27 styc­ken. Det har allt­så skett en minsk­ning.

– Po­li­sen i re­gi­on Stock­holm ar­be­tar rik­tat för att mins­ka an­ta­let skjut­ning­ar. Vi ser nu en minsk­ning men det är för ti­digt att ta­la om nå­got trend­brott. Vi ar­be­tar vi­da­re lång­sik­tigt för att bry­ta våldskur­van, sä­ger Ulf Jo­hans­son, re­gi­ons­po­lis­chef i Stock­holm till po­li­sens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.