BO & FYND

PRIVATANNONSER FRÅN 200 KRO­NOR Be­ställ din Bo & Fyn­dan­nons på vart­kungs­hol­men. se un­der me­nyn ”An­non­se­ra”

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Lä­gen­hets­by­ten

Byte Öre­bro till Stock­holm Öre­bros Bäs­ta cen­tra­la lä­ge Wad­kö­ping/Slus­sen Statspar­ken här­li­ga na­tur pro­me­na­der/ sjuk­hu­set. Stor ljus triv­sam tvåa 65 kvm. Hy­ran 5000:Öns­ka by­ta mot Stock­holm inn­stad oas stor­lek 0739479919 3,5 med sjö­ut­sikt på Sö­der­malm. 90 m2 - öns­kar stör­re 3,5 rok på 90 m2 på Sö­der­malm. Fan­tas­tisk sjö­ut­sikt. 5 tr med hiss. Re­no­ve­rat hus från 30-talet. Fin ek­par­kett. Nytt bad­rum med golv­vär­me. Tre­vigt om­rå­de med my­si­ga re­stau­rang­er och kvar­ters­bio. Nä­ra Lång­hol­men och Tan­to. Hy­ra 9.800:-. Ö: minst 100 m2 in­ners­tan (även 3:a). ul­ri­ka123@gmail.com Lä­gen­hets­by­ten F: Fin 1:a på 33 m2 hy­res­rätt i bra brf. i Hornstull med låg hy­ra, som kan kö­pas ut­an kon­kur­rens ef­ter att ny hy­res­gäst är god­känd. Ö: 1.a på cir­ka 40 m2 med hiss och låg hy­ra, gär­na högt upp i in­re yt­terstad el­ler när­för­ort nä­ra T-ba­na. Ring 072-913 18 70 el­ler 08-80 55 01 för in­tres­se. By­tes 1:a Ös­ter­malm mot 3- 4:a Ös­ter­malm el­ler in­ners­tan Fin­nes: Ös­ter­malm. Rym­lig, ljus och bra pla­ne­rad 1:a, 40 kvm med 1 stör­re rum med so­lig bal­kong, hall, kläd­kam­ma­re, bad­rum och se­pa­rat kök med plats för köks­bord med 4 sto­lar by­tes mot 3-4:a helst på Ös­ter­malm el­ler in­ners­tan. Ring/ sm­sa 0733-09 17 98 Byte mot lä­gen­het Få­gel­bro Golf Rad­hus 125kv Sö­der­läge, Hy­ran 4500:- in­går Fi­ber Tv, par­ke­ring, Tät­bus 30.min till Slus­sen. Till­gång till Få­gel­broGolf, Stal, Pool, Tinns, Ha­vet, Öns­kar Hy­res­rätt/ bo­stads­rätt osv Stor­lek centralt helst på Ös­ter­malm N.H 0739479919 Top­pen­fin 2:a Sö­der­malm55+bo­en­de Fin­nes: Hy­res­rätt 7:e vån. med ljus och öp­pen plan­lös­ning 58 kvadrat. Stor och fin bal­kong. 55+lä­gen­het. Öns­kas: 2:a hy­res­rätt. Gär­na Nac­ka, Ham­mar­by­höj­den el­ler Sö­der­malm. 070-345 13 62 Byte Åre-Stock­holm HR 2,5:a 66kvm. Åre by 5200:-/ mån Bal­kong, ut­sikt mot Ren­fjäl­let, Åre­sjön Närms­ta lift Tott­lif­ten Ö: lik­vär­dig, en­dast in­ners­tan HR/BRF. Max hy­ra 8000:- Mai­la vid in­tres­se: mar­ga­ret­haek­strand@hot­mail.com

Ut­hy­res

YSTAD i påsk/vår/som­mar Li­ten fräsch mö­ble­rad lä­gen­het i Ystad m. havs­ut­sikt ut­hy­res vec­ko­vis. Byggd 2016. Kök, toa m. dusch. Full utr. för max 2 vux­na och 2 barn. El, vär­me, vat­ten, ka­bel-TV, in­ter­net och park. in­går. Ing­en rök­ning och hus­djur. Hy­ra v. 12-24, 32-3000 kr, v. 25-31 3500 kr. Fo­ton skic­kas. 070-301 89 66. LAS PALMAS LAS CANTERAS: Stu­dio(för 2 pers), full­stän­digt ny­re­no­ve­rad, myc­ket bra lä­ge c:a 50 m från stran­den, bal­kong med sjö­ut­sikt, (ej rök­ning, hus­djur), 3.500 kr/vec­ka, tel: +4670 200 20 18.

Kö­pes

Kri­stall­kro­na- Kloc­kor- Ma­ri­na Fö­re­mål Kri­stall­kro­na även re­no­ve­rings­ob­jekt, smut­sig och de­fekt elekt­ri­ci­tet ing­et hin­der. Kloc­kor fu­la och tra­si­ga av al­la sor­ter. Samt ma­ri­na fö­re­mål såsom skeppskoc­kor, vet­tar och tav­lor och mäs­sings­före­mål. Allt av in­tres­se. RING 073-5029681 el­ler 070-7764516. Mejl uf­fe. rag­nar@icloud.com Mo­dern de­sign mo­dern de­sign möb­ler lam­por spe­gel mat­tor tav­lor konst­glas skulp­tu­rer i bronz ke­ra­mik mm 08-796 93 19

Öns­kas hy­ra

PR-kon­sult öns­kar lä­gen­het i Stor-Stock­holm Öns­kar hy­ra en 1:a el­ler 2:a i Stock­holm med om­nejd med en hy­ra på max 6000 kr. Öns­kar hy­ra på bå­de kort och lång sikt. Har fast an­ställ­ning och inga be­tal­nings­an­märk­ning­ar. Ring mig gär­na så be­rät­tar jag mer: 070 252 16 40 el­ler mai­la på eb­ba.linds­tro­em@gmail.com Par i be­hov av lä­gen­het Hej! Par på 29 re­spek­ti­ve 31 år sö­ker ge­myt­lig lä­gen­het på sö­der­malm fr.o.m maj. Vi är bå­da arkitekter med sta­bil eko­no­mi och en sköt­sam liv­stil. Be­res­ta världs­med­bor­ga­re som gär­na tar en kopp kaf­fe med gran­nen. Ring 070-3310767 el­ler mail­a­dress alex­an­der.m.stahl@gmail.com Ju­rist sö­ker bo­en­de Sköt­sam 31-årig ju­rist från Gbg sö­ker lgh i Sthlm from maj/ ju­ni. An­ställd på Sö­der­törns tings­rätt. Lugn, flex­i­bel samt djur-, rök- och pro­blem­fri. Mvh Ema­nu­el tel:072-733 33 42 mail: ema­nu­el_trot­zig@hot­mail.com.

Di­ver­se

NYA VÄN­NER Vi träf­fas nä­ra stan i en li­ten grupp, en kväll i vec­kan. Tel /sms: 073-756 20 62. Dag­mat­te Le­tar ef­ter en hund­van dag­mat­te till min 7 åri­ga Lha­sa Ap­so kil­le. Han är otro­ligt snäll och so­ci­al. Be­hö­ver hjälp dag­tid mån­dag till fre­dag Vi bor på Sö­der­malm så prak­tiskt om du bor på sö­der el­ler Gam­la stan. Gi­vet­vis ut­går er­sätt­ning en­ligt över­ens­kom­mel­se. 0736 000804 Da­tahjälp Cer­ti­fi­e­rad er­fa­ren da­ta­tek­ni­ker hjäl­per dig till lågt pris med din da­tor/nät­verk, plat­ta, te­le­fon, TV och rou­ter. Jag ut­för in­stal­la­tion, pro­blem­lös­ning, rens­ning, upp­snabb­ning, ut­bild­ning och an­ti­vi­rus. Tfn 070-7889340 Bok­fö­ra­re sö­kes Gu­la Äng­lar­na som är en ide­ell för­e­ning, sö­ker en bok­fö­ra­re som be­härs­kar VISMA. Du ar­be­tar hem­i­från och det är bra om du bor på Ö-malm, där vår ex­pe­di­tion lig­ger och vi tar emot vå­ra hjälpsö­kan­de. För mer in­fo, ring Vi­vi­an­ne 0760-844036 Lunch­pro­me­nad med jakt­labra­dor? Vi sö­ker dig som vill ta en rask pro­me­nad med Es­ter, fem år, när vi är på job­bet och i sko­lan. Vill du ock­så trä­na hen­ne ge­nom oli­ka öv­ning­ar när ni är ute skul­le hon äls­ka det. Vi bor nä­ra Hum­le­går­den. Ring till Louise 0733-665912

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.