Fler be­tong­le­jon skyd­dar stan

Bow­ling­hal­len Bir­ka Bow­ling i Va­sas­tan är en av lan­dets sex mest po­pu­lä­ra. Det står klart ef­ter att Sve­ri­ges bowla­re sagt sitt i en ny täv­ling.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 -

Över 400 bow­ling­spe­la­re, så väl elit som hob­by­spe­la­re, har no­mi­ne­rat si­na fa­vo­ri­ter till svens­ka bow­ling­hal­lars nya pris ”Bow­lar­nas fa­vo­rit­hall”. Bir­ka Bow­ling är en av två Stock­holms­hal­lar bland de sex fi­na­lis­ter­na. Den and­ra lig­ger vid Gull­mars­plan.

– Det känns otro­ligt kul att så många rös­tat på oss, ef­tersom vi har sat­sat hårt på hal­len. Vi för­sö­ker ha en bra ser­vice vid se­ri­e­mat­cher, och hål­la det så pro­fes­sio­nellt som möj­ligt. Vi har skru­vat li­te ex­tra på ser­vicen för bow­lar­na de se­nas­te åren. Bland an­nat li­ve­sän­der vi mat­cher på nä­tet, sä­ger Eric Bloms­ter Ke­es som är en av de som dri­ver hal­len på Bir­ka­ga­tan 16.

Bir­ka Bow­ling är en an­lägg­ning med bå­de se­ri­e­spel och ”par­ty­bow­ling” dit van­ligt folk kom­mer för att spe­la på skoj. Där me­nar Eric Bloms­ter Ke­es att hal­len har ett sär­skilt för­håll­nings­sätt som bu­rit frukt.

– Vi är en hall som för­sö­ker kny­ta ihop täv­lings­bow­ling och nö­jes­bow­ling. Det hän­der att vi re­kry­te­rar bowla­re till vå­ra lag via nö­jes­de­len, vil­ket är nå­got vi verk­li­gen tror på. Det går att säl­ja in sport­de­len av bow­ling­en på ett kul sätt, sä­ger han.

Fram till i mån­dags på­gick den slut­gil­ti­ga om­röst­ning­en på de sex fi­nal­hal­lar­na, och den 9 april an­non­se­ras vin­na­ren.

– Jag vill lyf­ta he­la per­so­na­len som job­bar sten­hårt och är ett sam­man­svet­sat gäng. Att va­ra topp sex i lan­det är fan­tas­tiskt, sä­ger Eric Bloms­ter Ke­es. Johann Bernövall

FOTO: JONATAN BYLARS

HEMMABANA. Bir­ka Bow­lings hem­ma­klubb Mat­teuspoj­kar­na Bow­ling trä­nar vid tid­ning­ens ti­di­ga­re be­sök i hal­len. Eric Bloms­ter Ke­es syns längst till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.