Håll­bar mo­de­duo hyl­las

Jo­sep­hi­ne Ber­gqvists och Li­via Schücks mål är att ska­pa håll­ba­ra klä­der som är bå­de snyg­ga och coo­la. Nu hyl­las de­sign­du­on – som hål­ler till i en gam­mal korv­fa­brik i Bir­kas­tan – i Vo­gue.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I en atel­jé ba­kom Fi­la­del­fi­a­kyr­kan vid S:t Eriks­plan hål­ler Jo­sep­hi­ne Ber­gqvist och Li­via Schück till. Från bör­jan var det en korv­fa­brik, men nu an­vänds käl­lar­lo­ka­ler­na av mu­si­ker, konst­nä­rer och mo­de­de­sig­ners.

Jo­sep­hi­ne och Li­via var klass­kam­ra­ter på Beck­mans De­sign­hög­sko­la och för­ra som­ma­ren grun­da­de de mär­ket Ra­ve Re­vi­ew. Syf­tet är att de­sig­na håll­ba­ra klä­der som bå­de är snyg­ga och coo­la.

De är med i Swe­dish Fa­shion Ta­lents 2018 som hjäl­per nya mo­de­mär­ken att ut­veck­la sin pro­duk­tion och eta­ble­ring på mark­na­den. I det in­går råd­giv­ning och möj­lig­he­ten att få del­ta två gång­er un­der Fa­shion We­ek Stock­holm.

– Vis­ning­en i ja­nu­a­ri var jät­te­spän­nan­de och vi fick möj­lig­het att kom­ma i kon­takt med ett stort nät­verk, sä­ger Jo­sep­hi­ne.

La­kan och Pan­ter­tan­ter

Ef­ter mo­de­vec­kan be­nämn­de Vo­gue mär­ket som en ”for­ward loo­king col­lec­tion” och för­ra vec­kan var de i Lon­don på ett in­köpsmö­te. Det går helt en­kelt bra nu. Ra­ve Re­vi­ew åter­vin­ner ty­ger för att ge dem nytt liv.

Med förs­ta kol­lek­tio­nen job­ba­de de myc­ket med la­kan och in­spi­re­ra­des av 80-tals­se­ri­en ”Pan­ter­tan­ter”, och i kol­lek­tio­nen som vi­sa­des på mo­de­vec­kan var du­kar och plä­dar i fo­kus. Ma­te­ri­a­len hit­tar de i se­cond hand- bu­ti­ker, in­sam­lings­cen­tra­ler och rest­la­ger.

– Det här är hand­ploc­ka­de ma­te­ri­al och al­la plagg vi pro­du­ce­rar är uni­ka. Sam­ti­digt vill vi in­te att det ba­ra är det håll­ba­ra som ska de­fi­ni­e­ra oss, det ska in­te sy­nas att det är åter­vun­net ut­an det ska istäl­let ha en hög mo­de­grad, sä­ger Li­via

Var får ni in­spi­ra­tio­nen ifrån?

– Det bör­jar all­tid i ma­te­ri­a­let, vi sam­lar på oss och snac­kar om det. Se­dan dra­pe­rar vi det på doc­ka och lå­ter ty­get le­da oss, det är gans­ka in­tui­tivt, sä­ger Li­via.

Nu hand­lar det om att få igång pro­duk­tio­nen. I au­gusti vän­tar yt­ter­li­ga­re en mo­de­vec­ka i Stock­holm, men ef­tersom bå­da två har and­ra hel­tids­jobb är det svårt att få ti­den att räc­ka till, och de vill in­te skyn­da fram nå­got.

Håll­bart är fram­ti­den

I fram­ti­den tror de att vi kom­mer få se mer av håll­ba­ra ma­te­ri­al i mo­de­värl­den.

– Jag tror att re­de­sig­ner kom­mer bli ett yr­ke som många sto­ra fö­re­tag kom­mer att ha. Det är nå­got vi har tänkt på, att gå in som kon­sul­ter på and­ra mär­ken för att ta va­ra på de­ras pro­to­ty­per som in­te an­vänts i kol­lek­tio­ner­na för att på så sätt ska­pa nå­got nytt och sam­ti­digt ta va­ra på ma­te­ri­a­let, sä­ger Jo­sep­hi­ne.

Det bör­jar all­tid i ma­te­ri­a­let, vi sam­lar på oss och snac­kar om det.

FOTO: LIN­DA GREN

HÅL­LER I HÅLL­BART. Ra­ve Re­vi­ew – Jo­sep­hi­ne Ber­gqvist och Li­via Schück – ar­be­tar med håll­bart ma­te­ri­al. Här blir blom­mi­ga gar­di­ner till mo­desäk­ra plagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.