FRÅ­GAN Vil­ken su­per­kraft vill du ha?

Vårt Kungsholmen - - Hej -

Bir­git­ta Allstrin, 71, pen­sio­när, Va­sas­tan: – Jag har all­tid ve­lat va­ra en sva­la och kun­na fly­ga. Då skul­le jag fly­ga till plat­ser jag ald­rig kom­mer iväg till. Ham­pus Cram­born, 38, för­äld­ra­le­dig, Kungs­holms strand: – En ex­tra arm och ett ex­tra ben. Jag har en ettå­ring och en tvåå­ring och ibland känns det som att kropps­de­lar­na in­te räc­ker till. Axel Blom Man­dell, 9, Med­bor­gar­plat­sen: – Su­per­kraf­ten att kun­na ska­pa pre­cis vad jag vill såklart, då kun­de jag ju ska­pa fler önsk­ning­ar. Ken­neth Rosmalm, 69, pen­sio­när, Ös­ter­malm: – Att kun­na fly­ga. Det vo­re un­der­bart att ta sig fram på det vi­set, en stor fri­hets­käns­la. Jag fly­ger of­ta i dröm­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.