Nya be­tong­le­jon ökar trygg­he­ten

Fy­ra rik­ti­ga tung­vik­ta­re till be­tong­le­jon har nu pla­ce­rats ut på Drott­ning­ga­tan. Yt­ter­li­ga­re 16 är på gång.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Le­jo­nen är en lugn och trygg sym­bol för Drott­ning­ga­tan och Stock­holm.

De fy­ra le­jo­nen har pla­ce­rats i kors­ning­en Drott­ning­ga­tan/ Mäs­ter Samu­els­ga­tan och väger fy­ra ton styck. Det­ta att jäm­fö­ra med de mind­re va­ri­an­ter­na som väger 900 ki­lo och ef­ter terror­då­det den 7 april har dubb­lats från 37 styc­ken till 74.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) finns på plats un­der en press­träff på adres- sen un­der tors­dags­mor­go­nen och sä­ger att yt­ter­li­ga­re 16 le­jon är be­ställ­da. Men det är oklart när de är re­do för le­ve­rans.

– An­led­ning­en till att det drö­jer är att vatt­net i ce­ment­fa­bri­ken på Got­land har fru­sit. Det går dess­utom ba­ra att gju­ta ett i ta­get vil­ket gör att det tar li­te tid, sä­ger han.

Vär­de­ful­la konst­verk

Det främs­ta syf­tet med le­jo­nen är att öka trygg­he­ten ef­ter terror­då­det i april 2017. Jo­nas Eli­as­son, tra­fik­di­rek­tör i Stock­holms stad, kan dess- ut­om se ett an­nat vär­de.

– De har en trygg­hets­ska­pan­de be­ty­del­se, men är ock­så väl­digt fi­na och vär­de­ful­la som konst­verk, sä­ger han.

Trygg sym­bol

Le­jo­nen är ut­for­ma­de av konst­nä­ren An­ders År­felt och kos­tar 23 000 kro­nor styck, me­dan de mind­re va­ri­an­ter­na har en prislapp på mel­lan 6 000 och 10 000. Daniel Helldén ser ett starkt sym­bol­vär­de i jät­te­kat­ter­na.

– Le­jo­nen är en lugn och trygg sym­bol för Drott­ning­ga­tan och Stock­holm. De vak­tar vär­digt vår stad, sä­ger han.

Yt­ter­li­ga­re le­jon kom­mer bland an­nat att pla­ce­ras ut vid Kla­ra­bergs­ga­tan, ef­ter att på­gåen­de bygg­ar­be­ten är av­slu­ta­de.

FOTO: PA­TRIK WIRÉN

TRYGGHET. Le­jo­nen väger fy­ra ton och har pla­ce­rats på varsin si­da om Mäs­ter Samu­els­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.