Grand Hô­tel fick fel färg – mås­te må­las om igen

An­ri­ka lyx­ho­tel­let Grand Hô­tel hål­ler på att må­la om fa­sa­den. Men det blev fel färg. Så nu bör­jar man om.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om att fem­stjär­ni­ga Grand Hô­tel på Bla­si­e­hol­men ska gö­ra om he­la sin fa­sad. He­la bygg­na­den ska ge­nom­gå en total­för­vand­ling.

För­ra vec­kan mon­te­ra­de man ner må­lar­ställ­ning­ar­na för den sto­ra sek­tion man hun­nit dra över med ny färg. Och nu mon­te­rar man upp dem igen. Fär­gen blev näm­li­gen fel. Så man bör­jar om.

– Vi job­bar från det ena hål­let till det and­ra, sek­tion för sek­tion. Vi mon­te­ra­de ner ställ­ning­ar­na för att få ett stör­re per­spek­tiv på ar­be­tet. Fär­gen lev­de in­te upp till för­vänt­ning­ar­na och vi har där­för valt att ju­ste­ra ny­an­sen, sä­ger Grand Ho­tels press­per­son Maya Johansson till Stock­hol­mDi­rekt.

Fär­gen lev­de in­te upp till för­vänt­ning­ar­na och vi har där­för valt att ju­ste­ra ny­an­sen.

Fa­sa­den ska bli ljus ock­ra, men in­om den fär­gen finns det mas­sor av oli­ka ny­an­ser, och det är väl­digt små skill­na­der som gör att det blir en oöns­kad ny­ans.

– Själv­klart ha­de det va­rit bätt­re om vi in­te ha­de be­hövt gö­ra ju­ste­ring­en, men nu val­de vi att gö­ra den. Ar­be­tet är pla­ne­rat att bli fär­digt en­ligt plan i slu­tet av april, sä­ger Maya Johansson.

Maya Johansson vill var­ken kom­men­te­ra vad om­mål­ning­en el­ler fasa­d­re­no­ve­ring­en som hel­het kom­mer att kos­ta.

FOTO: ANDRE­AS JENNISCHE

GÖRS OM IGEN. Så här ser Grand Ho­tel ut just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.