Jag sör­jer den dö­en­de ”ki­ne­sen”

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Sunk­hak, sunk­ki­nes, sun­kin­di­er, sunk­pub, sunk­krog – får man sä­ga sunk? Al­la fat­tar vad du me­nar, men är det ned­vär­de­ran­de och neg­gigt?

Som med allt be­ror det såklart på vem du frå­gar. Vis­sa vär­na­re av bil­lig bärs i av­slapp­nad spar­tansk mil­jö, bär sun­kom­dö­met som en me­dalj från kung­en. And­ra skul­le hell­re dö än att sät­ta sin fot på ett stäl­le där plank­stek med starköl går för kring hund­ra­lap­pen.

I ar­ti­keln här in­till teck­nar jag kort histo­ri­en om den ut­dö­en­de ki­ne­sen, den som nu­me­ra of­ta får pre­fix­et sunk. Så var det in­te förr. Det var stor­slag­na kro­gar som kom till Stock­holm när just plank­stek var det mest fan­ta­si­ful­la på de svens­ka folk­hem­mens mat­bord. De lät den sötsu­ra så­sen flö­da och gjor­de stor­suc­cé med sin sven­ne­fi­e­ra­de re­mix på det ki­ne­sis­ka kö­ket.

Den eran är över nu och en ef­ter en för­svin­ner det som för många stock­hol­ma­re bli­vit ett för­längt, my­sigt var­dags­rum fyllt med be­kan­ta an­sik­ten och fri­te­rat krubb. Jag är långt ifrån en be­va­ra­re, tro mig. Ut­veck­ling­en mås­te få rul­la på och ing­et va­rar för evigt. Men li­te, li­te sorg kan jag än­då kän­na för de där gum­mi­ak­ti­ga, fus­klä­der­me­ny­er­na med sitt in­ne­håll av oki­ne­sisk ki­na­mat. Mås­te allt va­ra så jäv­la hippt he­la ti­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.