Påsk­pyn­ta med gott sam­ve­te!

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Da­ni­el­la Hell­gren, ak­tiv i Dju­rens Rätt

Un­der 2016 tog el­va svens­ka kom­mu­ner, of­ta på upp­ma­ning från en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re, be­slut om att pyn­ta ut­an fjäd­rar un­der påsken. 2017 ha­de den siff­ran ut­ö­kats till he­la 74 kom­mu­ner som ta­git be­slut om att bli fjä­der­fria un­der påsken! 2018 är siff­ran up­pe i 130 kom­mu­ner!

För­ra året kun­de stads­in­vå­nar­na run­tom i Sve­ri­ge be­vitt­na al­ter­na­ti­va ut­smyck­ning­ar i trä, tex­til, plast, pap­per, akryl­garn, be­tong och sten.

Or­sa­ken till att kom­mu­ner­na och många pri­vat­per­so­ner har valt att av­stå fjäd­rar­na är att det nu­me­ra bli­vit känt att fjäd­rar­na kom­mer från fåg­lar, of­tast kal­ko­nin­du­strin i USA (de är si­na skar­pa fär­ger till trots in­te syn­te­tis­ka). Det är of­ta myc­ket svårt för le­ve­ran­tö­rer­na att ga­ran­te­ra dräg­li­ga djur­skydds­för­hål­lan­den för kal­ko­ner­na. Kal­ko­ner­na le­ver un­der svå­ra för­hål­lan­den och det hän­der att fåg­lar ploc­kas le­van­de. De­ras fjäd­rar skic­kas se­dan in­te säl­lan till Ki­na för att fär­gas in­nan de slut­li­gen lan­dar i det svens­ka på­s­kri­set.

Djur­ma­te­ri­al bör und­vi­kas i högs­ta grad och när det dess­utom finns and­ra bra al­ter­na­tiv så finns det ing­en an­led­ning att stöd­ja in­du­stri­er där djur far il­la.

Idag finns det ett stort utbud och tips på oli­ka djur­vän­li­ga pynt som bå­de kom­mu­ner och pri­vat­per­so­ner kan väl­ja med gott sam­ve­te.

Var en djur­vän­lig kon­su­ment och välj djur­fritt påsk­pynt du ock­så!

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

FJÄDERLÖST. ”När det finns and­ra bra al­ter­na­tiv så finns ing­en an­led­ning att stöd­ja in­du­stri­er där djur far il­la”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.