Med­bor­ga­re vill ha nytt tra­fik­ljus

Vårt Kungsholmen - - Hej -

En Kungs­holms­bo fö­re­slår i ett nytt med­bor­gar­för­slag att det ska an­läg­gas ett tra­fik­ljus vid ett över­gångs­stäl­le i stads­de­len.

”Vid Rå­lamb­s­vä­gen i an­slut­ning till fö­re det­ta Lä­rar­hög­sko­lans lo­ka­ler finns ett över­gångs­stäl­le som an­vänds till stor del av skol- och för­sko­le­barn. Om­rå­det har un­der se­na­re fått ett jät­testort till­skott av ele­ver från ett fler­tal sko­lor som an­vän­der över­gångs­stäl­let ex­em­pel­vis ef­ter att ha kli­vit av 61:ans buss vid Wen­ner­bergs­ga­tans håll­plats.”, skri­ver för­slags­stäl­la­ren som med ett tra­fik­ljus vill öka sä­ker­he­ten för bar­nen.

För­sla­get kom­mer att be­hand­las vid stads­dels­nämn­dens kom­man­de sam­man­trä­de. Där kan det skic­kas vi­da­re till tra­fik­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.