Succé för gra­tis­fes­ti­val på Lil­la Es­sing­en

En succé. Så sam­man­fat­tar Oscar Pro­per­ti­es hel­gens fes­ti­val som loc­ka­de fle­ra tu­sen till Lil­la Es­sing­en – och även drog in in­tres­se­an­mäl­ning­ar till det kom­man­de bygg­pro­jek­tet.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Det var i lör­dags som den nya, gra­tis, mu­sik­fes­ti­va­len Pri­mus Park, som an­ord­na­des av bygg­bo­la­get Oscar Pro­per­ti­es till­sam­mans med Po­pa­gan­da hölls i öst­ra Lux­par­ken. Fes­ti­va­len med sam­ma namn som bygg­bo­la­gets kom­man­de bo­stads­pro­jekt på plat­sen var ett sätt att ”få fler att upp­täc­ka den här de­len av Lil­la Es­sing­en”, en­ligt Oscar Pro­per­ti­es. Hur det gick? Succé om man frågan bygg­bo­la­get.

Cir­ka 4 400 be­sö­ka­re kom un­der da­gen för att ta del av mu­sik, mat, bou­le – och in­for­ma­tion kring kom­man­de byg­ge.

– Vi är myc­ket nöj­da, fes­ti­va­len loc­ka­de många be­sö­ka­re som njöt av mu­sik, mat och ak­ti­vi­te­ter i par­ken. Det var ex­tra ro­ligt att se att det var en så blan­dad publik, sä­ger Ma­lin Sparf Ryd­berg, press­an­sva­rig på Oscar Pro­per­ti­es.

En­ligt hen­ne var det många som ock­så var ny­fik­na och vil­le ve­ta mer om om­rå­det och bo­stads­pla­ner­na. Un­der året är tan­ken att sälj­star­ta pro­jek­tet.

Var det nå­gon som in­tres­se­an­mäl­de sig för en kom­man­de bo­stad?

– Ja, det var fle­ra som an­mäl­de sitt in­tres­se för pro­jek­tet på vår webb­sajt bå­de un­der och ef­ter fes­ti­va­len, sä­ger Ma­lin Sparf Ryd­berg.

VÄLBESÖKT. En­dags­fes­ti­va­len Pri­mus Park loc­ka­de drygt 4 000 be­sö­ka­re en­ligt ar­ran­gö­ren Oscar Pro­per­ti­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.