An­rik krog mis­ter al­ko­hol­till­stån­det

Här har Si­nat­ra va­rit dyng­rak, Ti­na Tur­ner vi­sat rö­ven, och Har­ri­son Ford ta­git ton. Men nu kan det va­ra över för den mytomspun­na kro­gen då skul­der­na väx­er, och sprit­li­cen­sen har rykt.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Christoffer Röstlund Jonsson christoffer.rost­lund@di­rekt­press.se

Det hand­lar om La Fa­mig­lia på Al­strö­mer­ga­tan, en ita­li­ensk hus­mans­re­stau­rang av klas­sisk snitt. Den har fun­nits i ett 30-tal år och vi har skri­vit om den fle­ra gång­er, bland an­nat då den ge­nom åren ska ha loc­kat många kän­di­sar.

Bland an­nat ska Bru­ce Spring­s­teen ha va­rit stam­mis på La Fa­mig­lia. And­ra anek­do­ter hand­lar om när Frank Si­nat­ra blev pla­kat, Ti­na Tur­ner moo­na­de gäs­ter­na, och Har­ri­son Ford sjöng ”Hap­py birth­day” till en fö­del­se­dags­flic­ka.

Men nu kan det va­ra slut på det he­la då till­stånds­myn­dig­he­ten har ta­git till­ba­ka rät­ten att säl­ja al­ko­hol.

Det­ta på grund av all­var­li­ga bris­ter i eko­no­min och ”per­son­lig lämp­lig­het”. I mo­ti­ve­ring­en skri­ver man att La Fa­mig­lia utan för­kla­ring helt strun­tat i att upp­rät­ta sin se­nas­te års­re­do­vis­ning. An­ting­en för att de för­sö­ker mör­ka eko­no­mis­ka bris­ter, el­ler för att bok­fö­ring­en är så då­lig att en års­re­do­vis­ning helt en­kelt in­te är möj­lig.

Se­nast La Fa­mig­lia gjor­de en års­re­do­vis­ning, 2016, så låg re­stau­rang­en mi­nus 826 000 kro­nor. An­nat som no­te­ras av till­stånds­en­he­ten är: Skul­der­na har ökat snabbt un­der 2018 och skuld­ber­get ba­ra väx­er hos Kro­no­fog­den. Man sak­nar för­må­gan att be­ta­la lö­pan­de ut­gif­ter, el­ler så vill man ba­ra in­te gö­ra det.

La Fa­mig­lia sak­nar ru­ti­ner för att han­te­ra väx­el­kas­sa och per­so­nal. Skat­ter be­ta­las ej i tid. Re­stau­rang­en fick en ny chef 2017. Hen har vid he­la fem till­fäl­len gjort det prov som krävs av Folk­hälso­myn­dig­he­ten, och kug­gat var­je gång.

Vid en in­spek­tion i ja­nu­a­ri 2018 no­te­ra­de in­spek­tö­rer­na att per­so­na­len satt kvar och drack al­ko­hol ef­ter stäng­ning.

Vårt Kungs­hol­men har sökt sty­rel­se­le­da­mo­ten till det bo­lag som äger La Fa­mig­lia, utan att lyc­kas.

FOTO: MA­RIA LILJA

ING­ET RÖTT I GLASEN. Från och med nu blir det ita­li­ensk hus­mans­kost utan al­ko­hol på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.