Här får flest p-bö­ter

Ef­ter ils­kan mot att folk kna­tar och jog­gar i cy­kel­ba­nan. Nu ska sta­den tem­po­rärt de­la av sträc­kan för­bi Norr Mä­lar­strand för att gö­ra plats för fot­gäng­a­re och cy­klis­ter un­der på­gåen­de ar­be­te med gång­strå­ket.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Som Vårt Kungs­hol­men ti­di­ga­re har skri­vit har det va­rit pro­blem med att fot­gäng­a­re och lö­pa­re strun­tat i den tänk­ta om­led­ning­en för­bi ar­be­tet vid Norr Mä­lar­strand och istäl­let ta­git cy­kel­ba­nan. Sta­den skul­le ef­ter det kol­la på en ny lös­ning.

Nu kan Vårt Kungs­hol­men av­slö­ja att den är klar. Cy­kel­ba­nan ska de­las av tem­po­rärt så bå­de gå­en­de och cy­klis­ter kan ta sig för­bi byg- get. Re­dan idag finns strec­ka­de lin­jer längs he­la cy­kel­ba­nan som ska må­las tyd­li­ga­re en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

– Som det ser ut idag går folk re­dan i cy­kel­ba­nan. För­sö­ken med att le­da om på ett kor­rekt sätt har in­te fun­ge­rat även om det gjorts för­sök med ex­tra skylt­ning. Nu ser vi att stads­de­len gör be­döm­ning­en att det här är bäs­ta sät­tet att få det att fun­ge­ra nå­gorlun­da tra­fik­sä­kert och har an­sökt om att få an­vän­da de­lar av cy­kel­ba­nan tem­po­rärt för gång­tra­fik och då har vi gått med på det, sä­ger Ola Eriks­son, pressta­les­per­son på tra­fik­kon­to­ret.

Oklart hur länge

En­ligt Ola Eriks­son nu en god­känd om­lägg­nings­plan, ta-plan, som sträc­ker sig från den 18 ju­ni till 30 au­gusti. Men en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter från pro­jekt­led­ning­en för ar­be­tet med gång­strå­ket kom­mer de­lar av strå­ket stäng­as i etap­per fram till allt är klart i slu­tet av näs­ta år.

Så det kan allt­så bli att cy­kel­ba­nan är av­de­lad i över ett år?

– Jag kan kon­sta­te­ra att det nu finns en ta-plan som gäl­ler till den 30 au­gusti, se­dan är det upp till pro­jek­tet att sva­ra på hur det prak­tis­ka ar­be­tet kom­mer se ut för var­je etap­pin­del­ning. Men vi kom­mer tit­ta på det här och vill sä­ker­stäl­la att det är mi­ni­malt med gång­tra­fik på cy­kel­ba­nan, sä­ger Ola Eriks­son.

Så det lö­na­de sig att strun­ta i om­led­ning­en?

– Vi ser att man har för­sökt gö­ra en om­led­ning som in­te har fun­ge­rat. Då har vi tit­tat på hur man kan gö­ra det på bäs­ta sätt för att sä­ker­stäl­la att det finns en hög tra­fik­sä­ker­het för bå­de gå­en­de och cy­klis­ter.

Som det ser ut idag går folk re­dan i cy­kel­ba­nan. För­sö­ken med att le­da om på ett kor­rekt sätt har in­te fun­ge­rat.

FOTO: PER BRANDT

SAMSAS. Fot­gäng­a­re och cy­klis­ter ska samsas om ut­rym­met på cy­kel­ba­nan vid Norr Mä­lar­strand un­der ar­be­tet med gång-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.