L vill stop­pa ar­be­tet på Norr Mä­lar­strand

Li­be­ra­ler­na me­nar att ar­be­tet med Norr Mä­lar­strands gång­stråk stri­der mot de­talj­pla­nen och krä­ver nu att ar­be­tet stop­pas. Även Na­tur­skydds­för­e­ning­en har an­mält job­bet till läns­sty­rel­sen. Men stads­de­len slår ifrån sig kri­ti­ken.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Per Brandt

Ar­be­tet med gång­strå­ket vid Norr Mä­lar­strand har rört upp käns­lor bå­de bland med­bor­ga­re och po­li­ti­ker. Ny­li­gen ha­de stads­dels­nämn­den ett ex­tra mö­te med för­valt­ning­en på plats där de fick mer upp­gif­ter kring vad som gjorts och ska gö­ras.

Li­be­ra­ler­na har ti­di­ga­re lagt en skri­vel­se i stads­dels­nämn­den med en rad frå­gor och ut­tryckt oro kring det på­gåen­de job­bet. Nu går par­ti­kol­le­gor­na i Stads­hu­set än­nu hår­da­re fram.

En­ligt Björn Ljung (L), le- da­mot i stads­bygg­nads­nämn­den, stri­der fäll­ning­ar­na av träd mot de­talj­pla­nen. Han me­nar ock­så att stads­de­len har bru­tit mot läns­sty­rel­sens be­slut att ar­be­tet längs strand­kan­ten en­dast får gö­ras mel­lan ok­to­ber-april för att in­te stö­ra få­gel­li­vet.

Par­ti­et har nu lagt en skri­vel­se till stads­bygg­nads­nämn­den.

”Är obe­grip­ligt”

– Om man tit­tar på stub­bar­na så finns det in­te till­stym­mel­se till rö­ta i dem. Det man kun­de och bor­de ha gjort är att be­skä­ra trä­den och ta­git ner nå­got om det var ska­dat. Och var­för man gräv­de upp al­la gam­la sy­re­ner är obe­grip­ligt. Man kan sä­ga vad man vill, men det här är allt an­nat än en var­sam upp­rust­ning av en park, sä­ger Björn Ljung (L).

Han och par­ti­et krä­ver nu att ar­be­tet stop­pas och att stads­de­len tar ett om­tag för det fort­sat­ta ar­be­tet.

– Det här är uselt och mås­te för­änd­ras nu. Det finns många skäl, en opi­ni­on som har re­a­ge­rat och myn­dig­hets­be­slut som vi­sar att det är fel­gjort. Det mås­te myn­na ut i att man i näs­ta etapp in­te fäl­ler någ­ra fris­ka träd el­ler grä­ver upp fris­ka bus­kar utan åter­går till den var­sam­ma upp­rust­ning som var tänkt från bör­jan, sä­ger han.

Även Na­tur­skydds­för­e­ning­en har ut­tryckt oro och ställt en rad frå­gor till läns­sty­rel­sen med an­led­ning av det på­gåen­de ar­be­tet.

Slår ifrån sig kri­ti­ken

Men stads­dels­för­valt­ning­en slår ifrån sig kri­ti­ken. De har in­te bru­tit mot de­talj­pla­nen en­ligt The­re­se Rosén, chef för park­mil­jö­av­del­ning­en.

– En­ligt plankar­ta och plan­be­skriv­ning är det trä­den på sträc­kan längs ka­jen mel­lan Kungs­holms torg och Rag­nar Öst­bergs plan som om­fat­tas av plan­be­stäm­mel­sen. Trä­den som be­rörs är mar­ke­ra­de med en sär­skild trädsym­bol på plankar­tan. För park­om­rå­det mel­lan Rå­lamb­s­hovspar­ken och Kungs­holms torg, där stads­dels­för­valt­ning­en ut­för parkupp­rust­ning­en, anges att park­mar­ken ska bi­be­hål­las, men en­skil­da träd pe­kas in­te ut, sä­ger hon.

En­ligt hen­ne har de in­te hel­ler bru­tit mot det till­stånd de fått utan slut­fört ar­be­tet i strand­kan­ten i april och någ­ra yt­ter­li­ga­re ar­be­ten i strand­kan­ten är in­te in­pla­ne­ra­de.

Trots kri­ti­ken så ska ar­be­tet lö­pa på som pla­ne­rat. Näs­ta etapp ska bör­ja i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.