Så tar du dig ut på sjön – utan att be­hö­va egen båt

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Eve­li­na Hertz

En av al­la för­de­lar med att bo i Stockholm som­mar­tid är såklart när­he­ten till Mä­la­ren. Stran­den i all ära men ibland vill man kanske nju­ta av sjön utan att be­hö­va hop­pa i. Vi skic­ka­de ut vår re­por­ter Eve­li­na Hertz för att tes­ta el­dri­ven surf.

Glöm dy­ra flyg­bil­jet­ter, jet­lag och mus­kel­byg­ga­re på in­li­nes. Nu för­vand­las Al­viks ri­vi­e­ra (okej då, strand) till Ve­nice be­ach. An­led­ning­en sta­vas el­driv­na surf­brä­dor. Med hjälp av en fjärr­kon­troll och bat­te­ri­dri­ven mo­tor kan al­la som vill tes­ta ba­lan­sen på Mä­la­ren – trots av­sak­na­den av vind och vå­gor.

Lätt som en plätt

En­ligt Mi­kael Juh­lin, äga­re av Electro­surf som hyr ut el­driv­na surf­brä­dor i Al­vik, är det ”hur en­kelt som helst”. Brä­dor­na kom­mer i två va­ri­an­ter, den ena kan nå en has­tig­het på 25 knop (50 kilo­me­ter i tim­men) och den and­ra är lång­sam­ma­re.

– Den kom­mer upp i fem knop så det är lug­na­re. Så det är ba­ra att pac­ka med sig pick­nick­kor­gen om man kör med den, ha­ha, sä­ger Mi­kael Juh­lin.

På med våt­dräkt, flyt­väst och hjälm. Nu ska det tes­tas hur ”en­kelt” det egent­li­gen är för en land­krab­ba som ald­rig stått på en brä­da – var­ken som­mar- el­ler vin­ter­tid.

– Du mås­te få upp far­ten, an­nars är det svårt att hål­la ba­lan­sen. När du ram­lar – för jag sä­ger när och in­te om – sit­ter brä­dan fast i ditt ben med det här snö­ret, sä­ger Mi­kael Juh­lin.

Bam­bi till sjöss

Ut på vatt­net på den lång­sam­ma brä­dan. Japp, jag lig­ger på mage och padd­lar som en rik­tig sur­fa­re. När jag stäl­ler mig upp – utan att ram­la – väx­er själv­för­tro­en­det trots vetska­pen om att jag nog mest ser ut som Bam­bi på hal is. På den snab­ba brä­dan är det dock verk­li­gen lät­ta­re sagt än gjort att hål­la ba­lan­sen och jag blir snabbt varse om po­äng­en med våt­dräkt ... Så vad kos­tar ka­la­set? 750 pix för ett bat­te­ri som räc­ker i en dryg halv­tim­me med den snab­ba brä­dan och fy­ra och en halv tim­me med den lång­sam­ma­re.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

SURFS UP! Vår re­por­ter Eve­li­na Hertz testar Electro­surf till­sam­mans med Mi­kael Juh­lin som hyr ut brä­dor i Al­vik.

BALANSGÅNG. I Rå­lis kan du hy­ra SUP – stand up padd­le­board.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.