VAR ÄR AL­LA?

Sta­dens vi­sion med nya trot­to­a­ren vid Frid­hems­plan var bland an­nat ökad fram­kom­lig­het. Men hur blev det med torg­käns­lan som ock­så ef­ter­strä­va­des?

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

” En ny so­ci­al mö­tes­plats”, ”fint sö­der­läge” och ”go­da för­ut­sätt­ning­ar för liv och rö­rel­se”. Det var li­te av ling­ot från sta­den in­för job­bet med att bred­da trot­to­a­ren på Drott­nings­holms­vä­gen.

Ett år av jobb och stök se­na­re är det nu klart.

Så hur blev det? Me­ning­ar­na går isär. När vi la ut en film från trot­to­a­ren på vår Fa­ce­book kom många kom­men­ta­rer, allt­i­från ” Fint, ”Här­ligt med bre­da­re yta” till ”An­tik­li­max” och ”Fult”.

– Jag tyc­ker det blev jät­te­bra, fram­förallt de här bän­kar­na. De blev jät­te­bra. När det har va­rit sol här har det va­rit full­satt med folk, sä­ger Mar­got Ake­ren som pas­se­rar trot­to­a­ren dag­li­gen på sin run­da.

Myc­ket med­håll

Hon är in­te den en­da som hyllar bän­kar­na ut­an många av de vi pra­tar med är in­ne på sam­ma lin­je.

– De blev jät­te­bra, det är ett otro­ligt fint träslag. Det blev bätt­re här, men jag kan sak­na li­te ute­ser­ve­ring­ar med li­te sol­pa­ra­soll. Det skul­le gö­ra att det kän­des mer som en bou­le­vard, mer eu­ro­pe­iskt, sä­ger Al­fons Lindroos som job­bar i om­rå­det och får med­håll från Kungs­holms­bon Ric­kard Gib­son.

– Det blev bra men det finns klar för­bätt­rings­po­ten­ti­al. Man skul­le vil­ja få hit fler kro­gar och ute­ser­ve­ring­ar, det känns fort­fa­ran­de rätt ned­gång­et, sä­ger Kungs­holms­bon Ri­chard Gib­son.

Och det är fler som ef­ter- ly­ser fler ute­ser­ve­ring­ar, nå­got även tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) ti­di­ga­re har öpp­nat för.

I dag har Ge­la­te­ria Ita­li­a­na, The Mir­ror och Fab­ric­que till­stånd för att ha ute­ser­ve­ring­ar längs väg­gen.

Och fler el­ler stör­re lär de in­te bli.

En­ligt sta­den har upp­rust­ning­en gjorts för att ska­pa bätt­re fram­kom­lig­het sam­ti­digt som om­rå­det ska bli trev­li­ga­re. Nå­gon ut­ök­ning av ser­ve­rings­y­tan är in­te ak­tu­ell med ”tan­ke på de tra­fik­ström­mar av gå­en­de som finns på plat­sen”, en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Nya bygg­lov

Men vad hän­der med blo­moch korv­ki­os­ken då? und­rar många.

De skul­le ju först ha ploc­kats bort men ef­ter sto­ra pro­tes­ter bac­ka­de sta­den och med­de­la­de att de skul­le få kom­ma till­ba­ka ef­ter upp­rust­ning­en.

Och det är fort­fa­ran­de pla­nen.

Men det krävs nya bygg­lov, och kom­mer bli nya ki­os­ker, och den pro­ces­sen har dra­git ut på ti­den. In­om någ­ra vec­kor vän­tas sta­den med­de­la be­sked kring bygg­lo­vet och hos blom­ki­os­ken hop­pas ägar­na kun­na flyt­ta till­ba­ka i må­nads­skif­tet au­gusti/sep­tem­ber om allt klaf­far.

Det gil­las av Mar­got Ake­ren.

– Jag hop­pas verk­li­gen att de kom­mer till­ba­ka snart. De har så fi­na blom­mor och är så trev­li­ga, sä­ger hon.

det känns fort­fa­ran­de rätt ned­gång­et.

NJA. Ri­chard Gib­son tyc­ker upp­rust­ning­en blev bra men att det finns klar för­bätt­rings­po­ten­ti­al, och skul­le vil­ja se fler ute­stäl­len på plat­sen.

TUMMEN UPP. Al­fons Lindroos hyllar bän­kar­na men sak­nar fler ute­ser­ve­ring­ar.

GIL­LAR. Mar­got Ake­ren tyc­ker det är skönt att upp­rust­ning­en är klar och gil­lar att det nu finns mer plats att gå på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.