Nö­jestips för he­la vec­kan

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 -

MÅN­DAG 9 JU­LI: Te­a­ter om Al­fons i Mä­lar­höj­den

Co­me­dy Art Theat­re gör ett gäst­spel på Mä­lar­höj­dens fri­lufts­te­a­ter. Den 9 ju­li är det pre­miär och på scen blir det en en dra­ma­ti­se­ring av tre av Gu­nil­la Berg­ströms böc­ker om Al­fons Åberg.

De tre böc­ker­na har vävts ihop till en fö­re­ställ­ning. Fö­re­ställ­ning­en bör­jar kloc­kan 14.00 och hål­ler på i 35 mi­nu­ter.

TIS­DAG 10 JU­LI: Ge­men­sam grill­ning i Vin­ter­vi­ken

Vad är en som­mar ut­an gril­lat? Al­la tis­dag­kväl­lar mel­lan 18.00-21.00 är det ge­men­sam grill­kväll i Vin­ter­vi­kens trädgård. Allt grill­bart går att kö­pa i kafé­et och det finns en hel buffé av tillbehör för bå­de ve­ge­ta­ri­a­nen, ve­ga­nen och köt­tä­ta­ren. Un­der grill­ning­en är det li­ve­band och he­la ka­la­set kos­tar 145 kro­nor.

ONS­DAG 11 JU­LI: Kre­a­ti­va som­mar­da­gar

Vill du kom­ma igång och ar­ran­ge­ra kul­tu­re­vent el­ler ba­ra job­ba med konst, mu­sik­pro­duk­tion och in­stru­ment? Då är det kre­a­ti­va Växt­hu­set på Dör­ren nå­got för dig. I växt­hu­set finns coacher som hjäl­per dig med den kre­a­ti­va bi­ten och var­je fre­dag blir det upp­vis­ning om man vill. Tid. 12.30–14.00 på Svart­manga­tan 6, 111 29 Stockholm. Ing­en an­mä­lan krävs.

TORS­DAG 12 JU­LI: Vi­king för en dag

Pro­va på pil­bågs­skyt­te, drag­kamp, holm­gång, kvarn­spel och öns­ke­la­by­rint på Hi­sto­ris­ka mu­se­et den 12 ju­li. Un­der en hel dag kan du pro­va på att va­ra vi­king för en dag och lä­ra dig vi­kin­ga­ti­da hant­verk, gräd­da vi­king­a­bröd och lä­ra dig om vi­king­ar­na och de­ras af­fä­rer på gra­tis gui­da­de vis­ning­ar.

Eve­ne­mang­et bör­jar kloc­kan 10.00 och gui­da­de vis­ning­ar­na är på eng­els­ka kloc­kan 12.00 och 13.00. Vis­ning­ar på svens­ka är kloc­kan 14.00 och 15.00.

FRE­DAG 13 JU­LI: Thai­land in­tar Kungs­an

Un­der hel­gen in­tar Thai­land Kungs­träd­går­den där den bäs­ta ma­ten från lan­det ska ser­ve­ras från tio olika re­stau­rang­er.

Det blir fle­ra upp­vis­ning­ar och ak­ti­vi­te­ter på sce­nen, ex­em­pel­vis dansupp­vis­ning och thai­box­ning. Star­tid. 11.00.

LÖR­DAG 14 JU­LI: Lär kän­na kändisar på Djur­går­den

Den 14 ju­ni kloc­kan 10.00 är det dags för vand­ring­en Tru­ba­du­rer och Bränn­vin på Djur­går­den. Un­der vand­ring­en får man lä­ra kän­na de män­ni­skor som rört sig på ön ge­nom år­hund­ra­den, bland an­nat tru­ba­du­ren Bell­man, Ul­la Win­bladh, stor­furs­tin­nan Ma­ria Pav­lov­na och Djur­gårds-Kal­le. Tu­ren tar en och en halv tim­me och star­tar vid Vi­sit Djur­går­den, Djur­gårds­vä­gen 2. Pri­ser: Vux­en. 175 kro­nor. Se­ni­or/Stu­dent. 135 kro­nor. Barn. 90 kro­nor.

SÖN­DAG 15 JU­LI: Sal­sa­kurs i Vasa­par­ken

Den 15 ju­li mel­lan 14.00 och 15.00 blir det dans i Vasa­par­ken. Un­der en tim­me kan den dans­sug­na lä­ra sig grun­der­na till Sal­sa Cu­ba­na och Ru­e­da de Ca­si­no. För den va­na sal­sa­dan­sa­ren finns det även stör­re ut­ma­ning­ar.

Un­der ti­dens gång ökar bå­de ni­vån och tem­pot så har man svårt att hänga med i sväng­ar­na är det en god idé att dy­ka upp i tid.

FO­TO: YLVA BERGMAN OCH MOSTPHOTOS

GRILL­KVÄLL. Ge­men­sam grill­kväll, sal­sa och Al­fons Åberg på agen­dan i vec­kan.

FO­TO: SOP­HIE STIGFUR

KRE­A­TIVT. Fo­to­gra­fi, te­a­ter och mu­sik­pro­duk­tion är någ­ra ak­ti­vi­te­ter som unga kan pyss­la med på Dör­ren.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SMA­KA. I hel­gen blir det thai i Kungs­an – sma­ka på het nu­del­sop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.