Kri­ti­se­ra­de park­strå­ket har öpp­nat

För­se­nat och kraf­tigt kri­ti­se­rat. Men nu har förs­ta de­len av Norr Mä­lar­strands park­stråk öpp­nat.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Det på­gåen­de ar­be­tet med Norr Mä­lar­strands park­stråk har vål­lat stor de­batt bå­de hos med­bor­ga­re, bland an­nat ge­nom pro­test­lis­tor, och po­li­ti­ker, fram­förallt L som krävt ett stopp och me­nar att ar­be­tet bland an­nat stri­der mot de­talj­pla­nen. Dess­utom har ar­be­tet med den förs­ta etap­pen, från Hol­ger Bloms plats till gång­bron för­se­nats. Men i bör­jan av vec­kan togs stängs­let bort och all­män­he­ten släppts på fram till gång­bron även om visst ar­be­te fort­fa­ran­de ser ut att på­gå på sträc­kan. Ef­ter nå­gon dag kom stängs­let till­ba­ka men etap­pen skul­le öpp­na mot slu­tet av vec­kan igen en­ligt stads­dels­för­valt­ning­en.

Etapp två, som sträc­ker sig för­bi bryg­gor­na bland an­nat ska bli klar i slu­tet av au­gusti en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter till Vårt Kungs­hol­men.

På cy­kel­ba­nan är även nya till­fäl­li­ga väg­mar­ke­ring­en up­pe för att gö­ra den nya om­led­ning­en för­bi de av­stäng­da de­lar­na av park­strå­ket tyd­li­ga­re. Tan­ken nu är att fot­gäng­a­re och cy­klis­ter får de­la på ut­rym­met på cy­kel­ba­nan.

Ar­be­tet med etapp tre, som går till Mä­lar­pa­vil­jong- en, be­räk­nas i dags­lä­get att sät­tas igång i au­gusti en­ligt stads­de­len. Men som Vårt Kungs­hol­men ti­di­ga­re kun­de be­rät­ta har för­valt­ning­en nu öpp­nat upp för ju­ste­ring­ar och ska gå ige­nom de syn­punk­ter som kom­mit in och ta ställ­ning till om de ska gö­ra någ­ra för­änd­ring­ar i ar­be­tet in­nan den etap­pen star­tar.

FO­TO: PER BRANDT

ÖP­PET. Förs­ta etap­pen av Norr Mä­lar­strands park­stråk har öpp­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.