Skippa af­ter wor­ken – och dra till skogs

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen - SOP­HIE STIGFUR Re­por­ter

Kanske finns det li­ka många olika sätt att han­te­ra över­gång­en från ar­bets­vec­ka till helg på som det finns stock­hol­ma­re. El­ler så gör de fles­ta un­ge­fär som mig. Mö­te med vän­ner på val­fri bar, för att där, med varsitt glas i hand, tyd­ligt ma­ni­fe­ste­ra ett fö­re och ett ef­ter – nu slu­tar job­bet och Li­vet tar vid. Skål!

Härom­vec­kan lät jag mig dock över­ty­gas av min bäs­te vän Jo­el att vi skul­le spo­la fre­dags-ca­van och dra till Nac­ka­re­ser­va­tet och täl­ta i stäl­let. ”Trä­den och sjö­ar­na där, det kom­mer gö­ra un­der­verk för sjä­len” mäs­sa­de han ly­riskt. Då jag re­dan har min be­skär­da del av AW:s med kling­an­de glas i ba­ga­get tac­ka­de jag ja.

En kort busstur, en vind­lan­de skogs­pro­me­nad i jakt ef­ter tor­ra gre­nar att el­da, ip­ho­nes som snabbt av­led av bat­te­ri­brist och någ­ra gril­la­de kor­var se­na­re vi­sa­de det sig att han ha­de rätt. Käns­lan av att la­pa sol vid vatt­net någ­ra tim­mar på mor­gon­kvis­ten da­gen ef­ter och kom­ma till­ba­ka till Slus­sen med en stark doft av eldstad och tall­barr i hå­ret var, tja, om in­te lyc­ka så i al­la fall till­freds­stäl­lel­se. Vi ha­de bytt värld för en natt, och det räck­te.

Den här vec­kan har vi träf­fat män­ni­skor som av olika an­led­ning­ar valt att an­vän­da som­ma­ren till att le­va det enk­la li­vet på cam­ping. Allt från ett hol­ländskt par som sålt sitt hem för att bo i hus­bil till en skej­ta­re som vi­lar upp sig i en gam­mal po­lis­buss in­nan han tar sig vi­da­re för cam­ping­liv á la In­di­en.

För oss som bor i Stockholm, varav många lik­som jag fak­tiskt kom­mer från lands­byg­den, kan det dock va­ra värt att på­min­na att det var­ken krävs dra­ma­tis­ka upp­brott, peng­ar el­ler mö­do­samt pla­ne­ran­de för att ta del av den sjä­la­ro som na­tu­ren bju­der. Den finns en kvarts buss­färd bort från Slus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.