Tu­ris­ter möts av en trist och rö­rig stad

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Tu­ris­ter i Stockholm som­ma­ren 2018.

Jag har fått fle­ra be­sök från ut­lan­det och folk kla­gar på un­ge­fär sam­ma sa­ker:

Det är näs­tan omöj­ligt att par­ke­ra i Ci­ty, man be­hö­ver en smartp­ho­ne med in­ter­net och fif­fi­ga ap­par och al­la män­ni­skor har in­te råd med en så­dan mo­bil.

Man kla­gar ock­så över att al­la ga­tor har grävts upp sam­ti­digt och he­la Stockholm ser ut som en stor bygg­nads­ar­bets­plats och det är krång­ligt att ta sig ge­nom stan.

Och att t-ba­ne­tra­fi­ken är un­der all kri­tik, myc­ket varma vag­nar, träng­sel, för­se­ning­ar.

Tack så väl­digt myc­ket an­sva­ri­ga po­li­ti­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.