Räd­dar liv

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

ma runt de lag­li­ga ut­ma­ning­ar­na.

Se­dan har vi and­ra hin­der: po­li­tik och peng­ar. Vem som helst kan få Na­lox­on ut­skri­vet på sin vård­cen­tral för 450 kro­nor do­sen. Det kanske in­te är den förs­ta eko­no­mis­ka pri­o­ri­te­ten för nå­gon som fi­nan­si­e­rar ett miss­bruk.

Skå­ne sat­sar mer

I Skå­ne sat­sar man bre­da­re, de­lar ut på fler stäl­len, och har lagt en re­la­tivt stor mång­mil­jon­bud­get för att un­der tre år ge cir­ka 2 500 nar­ko­ma­ner till­gång till mot­gif­tet. Så job­bar in­te hu­vud­sta­dens lands­ting. Här de­las Na­lox­on en­dast ut gra­tis på sprut­ut­by­tet på Kungs­hol­men, samt un­der ra­darn på stans bru­kar­för­e­ning.

w– Vi har svårt att få in det i vår ex­i­ste­ran­de bud­get. Det här bor­de va­ra en pri­o­ri­te­rad frå­ga för po­li­ti­ker­na, sä­ger Mar­tin Kå­berg, och ef­ter­ly­ser att de som styr ska gö­ra be­ro­en­de­vård till saf­tigt val­fläsk.

Stock­holms bru­kar­för­e­ning har på eget be­våg de­lat ut Na­lox­an in­nan det blev till­lå­tet. Cir­ka 1 300 do­ser på två år har de gett bort.

Ord­fö­ran­de Niklas Eklund ris­ke­ra­de åtal, men det ogil­la­des då åkla­ga­ren lan­da­de i slut­sat­sen att det är jäm­för­bart med att de­la ut Al­ve­don.

För Niklas Eklund är det solklart var­för ing­en po­li­ti­ker, valår och allt, lyf­ter frå­gan trots Sve­ri­ges sky­höga siff­ror när det gäl­ler drog­dö­da.

– För att det hand­lar om nar­ko­ma­ner. Det är en at­ti­tyd att knar­ka­re är patrask som in­te har rät­tig­he­ter om de in­te slu­tar knar­ka. Om det blir lät­ta­re att få Na­lox­on så blir det som att myn­dig­he­ter­na släp­per grep­pet, och myn­dig­he­ter ska få folk att slu­ta knar­ka, in­te få dem att över­le­va. Det dör hund­ra­tals per år, många unga, och man sä­ger ”vi ski­ter i det” i stäl­let för att kas­ta någ­ra få mil­jo­ner på det.

Jes­si­ca Erics­son (L), i lands­ting­ets häl­so- och sjuk­vårds­nämnd, kal­lar Na­lox­on för ett mi­ra­kel­lä­ke­me­del: ” Det är svårt att stöt­ta nå­gon att slu­ta knar­ka när de är dö­da.”

”Kom­mer lö­sa sig”

Hon sä­ger att an­led­ning­en till att det in­te skju­tits till någ­ra ut­del­nings­peng­ar är att mot­gif­tet god­kän­des mitt un­der bud­getå­ret. Man gör in­te ex­tra till­skott då. Ef­ter som­ma­ren ska lands­ting­et tit­ta på kost­na­der­na.

– Det kom­mer att lö­sa sig. Na­lox­on är ett väl­digt bil­lig lä­ke­me­del. Pro­ble­met är sna­ra­re att vi mås­te hit­ta fler stäl­len att de­la ut det på. Vi be­hö­ver fler sprut­ut­by­ten och jag hop­pas på ett till in­nan årets slut. Om man kan de­la ut på and­ra sor­ters be­ro­en­de­vård? Ja, vi ska ki­ka på det ock­så, sä­ger Li­be­ra­ler­nas Jes­si­ca Erics­son.

nar­ko­ti­ka­död­lig­he­ten i EU, med 618 nar­ko­ti­ka­re­la­te­ra­de döds­fall. Det ger 100 dö­da per mil­jo­ner in­vå­na­re, jäm­fört med snit­tet som lig­ger på 21 dö­da. Ba­ra Est­land är vär­re med 103 dö­da per mil­jo­ner in­vå­na­re.

EU:s nar­ko­ti­ka­by­rå EMCDDA 2017, och ba­se­ra­de det på sta­tistik från 2015. År 2004 rap­por­te­ra­de Sve­ri­ge en­dast 188 döds­fall. I NÄSAN. Sjuk­skö­ters­kan Elin Hol­mén på sprut­ut­by­tet de­mon­stre­rar hur man gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.