Psy­kis­ka ohäl­san ökar bland unga i Stockholm

Stock­holms unga mår allt säm­re. En­ligt Stock­holmsen­kä­ten har den psy­kis­ka ohäl­san ökat sta­digt se­dan 2010. Störst är den bland flic­kor.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Stock­holmsen­kä­ten ge­nom­förs vartan­nat år och är Stock­holms stads sto­ra mät­ning av hur sta­dens unga le­ver och mår. I veckan pre­sen­te­ra­des re­sul­ta­tet för 2018.

En­ligt en­kä­ten fort­sät­ter den psy­kis­ka ohäl­san att öka bland Stock­holms ung­do­mar – en ut­veck­ling som har på­gått sta­digt se­dan 2010.

En­ligt un­der­sök­ning­en rå­der det dock sto­ra skill­na­der mel­lan flic­kors och poj­kars upp­lev­da må­en­de.

Bland flic­kor i års­kurs två i gym­na­si­et upp­ger 44 pro­cent att de of­ta är leds­na och dep­pi­ga ut­an att ve­ta var­för. Det kan jäm­fö­ras med mot­sva­ran­de siff­ra år 2016 som då var 42 pro­cent.

I gym­na­si­ets års­kurs två upp­ger i år 22 pro­cent av poj­kar­na som sva­rat på sam­ma frå­gor att de mår då­ligt. Vid 2016 års mät­ning var siff­ran 17 pro­cent.

Stock­holms so­ci­al­bor­gar­råd Åsa Lind­ha­gen (MP) ser all­var­ligt på siff­ror­na.

– Ung­as psy­kis­ka ohäl­sa mås­te tas på störs­ta all­var. Vi be­hö­ver fort­sät­ta att sat­sa på elev­häl­san och stär­ka sam­ar­be­tet mel­lan sko­lan och so­ci­al­tjäns­ten, sä­ger hon.

Även ut­satt­he­ten för sexu- ellt tvång och våld­täkt ökar bland flic­kor på gym­na­si­et. En­ligt en­kä­ten upp­ger sju pro­cent av flic­kor­na i års­kurs två att de har bli­vit ut­sat­ta för sex­u­al­brott. Den siff­ran har ti­di­ga­re le­gat på 2–3 pro­cent.

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr (M) krä­ver nu en tyd­li­ga­re noll­to­le­rans mot kränk­ning­ar i sko­lan.

– Sex­u­al­brottsan­mäl­ning­ar­na ökar men sam­ti­digt vet vi att det finns ett stort mör­ker­ta. Nu mås­te vi för­stär­ka in­sat­ser­na så att vi bå­de fö­re­byg­ger sex­u­al­brott samt ge stöd och rätts­skydd åt de ut­sat­ta, sä­ger hon.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ÖKAR. An­de­len unga som mår psy­kiskt då­ligt blir allt fler. So­ci­al­bor­gar­rå­det Åsa Lind­ha­gen (MP) och op­po­si­tions­bor­gar­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr (M) är bå­da oro­a­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.