Fot­gäng­ar­nas för­e­ning – FOT – väc­ker debatt

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Fot­gäng­ar­na Bi­lis­ten

TACK FÖR ATT NI TAR UPP PROBLEMEN Tack Fot­gäng­ar­nas för­e­ning (FOT) och tid­ning­en för att ni tar upp problemen för oss fot­gäng­a­re i Stockholm, när po­li­ti­ker­na svi­ker oss och har svi­kit oss i fle­ra år.

Top­pen att ni tog upp Munk­bro­le­den där vi of­ta går, även över­gångs­stäl­len över cy­kel­ba­nor där djung­elns lag tycks rå­da. Öns­kar att cy­klis­ter­na för­stod att de ock­så ska hål­la has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na. VILKAS INTRESSEN GÅR NI EGENT­LI­GEN? ”Där­e­mot är det vik­tigt att vi in­te stäl­ler cy­klis­ter och fot­gäng­a­re mot varand­ra. När cy­klis­ter­na får en bra in­fra­struk­tur främ­jar det även de gå­en­de”, sä­ger Fot­gäng­ar­nas för­e­ning (FOT). Är FOT ba­ra någ­ra cy­kel­kra­ma­re som har klätt ut sig till fot­gäng­a­re und­rar man? ”Jag var i Kö­pen­hamn ny­li­gen”, tilläg­ger FOT:s re­pre­sen­tant Björn Sax Kaij­ser, och då vet man att det är cy­klis­ter och in­te fot­gäng­a­re som FOT tar ställ­ning för, spe­ci­ellt med tan­ke på att sag­de Björn Sax Kaij­ser är en BIKELOVER och se­dan au­gusti 2016 ”Stans nya cy­kel­boss” (Sö­der­malmsnytt 201621). Om FOT istäl­let tog strid för fot­gäng­ar­na så skul­le man krä­va att trot­to­a­rer­na ren­sa­des från cy­klis­ter och att de röj­des från snö och is un­der vin­tern. Men nu är det en gång för al­la cy­klis­ter­nas in­fra­struk­tur som FOT tar strid för, och in­te för fot­gäng­ar­na. P.S. Låt FOT bli en fot­not.

Stort tack till al­la er som so­par trot­to­a­rer­na och ga­tor­na, så att man star­tar da­gen med ett le­en­de på läp­par­na och en käns­la av väl­be­hag, då man kom­mer ut på mor­go­nen. Grön Ag­nes nju­ter av en stä­dad stad

Pub­li­ce­rad vec­ka 25.

FOTO: PIRKKO SORI DE LA PAZ

FOTOPROMENAD. Pirkko Sori de la Paz skic­ka­de in tre fi­na bil­der från en pro­me­nad. Från Sö­der­malm till ci­ty – så här ser som­ma­ren ut i Stockholm. 1. Det blom­mar vid Ma­ri­a­tor­get vid Horns­ga­tan. 2. Ut­sikt mot Kung­li­ga Ope­ran från Riks­bron. 3. Byg­ge i Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.