Stan­ken som gäc­kar Kungs­holms­bor­na

ODÖR. Luk­tar som en ”brak­mök” – hjälp till att lö­sa mys­te­ri­et!

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

En mys­tisk stank, som när­mast kan be­skri­vas som ”brak­mök” en­ligt bo­en­de, för­bryl­lar på Kungs­hol- men. Gas, av­fet­ta­re på re­stau­rang­kök, av­lopp – nej, or­sa­ken är fort­fa­ran­de ett myste­ri­um.

Det var i för­ra vec­kan som fle­ra Kungs­holms­bor re­a­ge­ra­de på vad de be­skrev som en väl­dig stank. Fram­förallt ska stink­mol­net en­ligt de förs­ta upp­gif­ter­na ha känts kring om­rå­det vid Väs­ter­malms­gal­le­ri­an, men luk­ten ska även ha upp­märk­sam­mats nere i Stads­ha­gen.

Vad det luk­ta­de? Nå­got likt su­ra so­por el­ler en rik­tigt stin­kan­de fis en­ligt de kungs­holms­bor vi va­rit i kon­takt med.

För­ra fre­da­gen var så stan­ken plöts­ligt bor­ta. Men un­der hel­gen kom nya rap­por­ter till Vårt Kungsholmen om att odö­ren var till­ba­ka, bland an­nat på Kungs­holms­ga­tan i höjd med po­lishu­set. En­ligt en bo­en­de ha­de denne även ringt ga­s­jou­ren då det påmin­de om gas men de ef­ter­föl­jan­de mät­ning­ar­na ska in­te ha vi­sat nå­got.

”Rut­tet ägg blan­dat med av­lopp? I det­ta nu är stan­ken stark! Blä!!”, skri­ver Kungs­holms­bon.

”In­te som när ”fett-sug­bi­len” ut­an­för re­stau­rang­er­na då vill man ba­ra krä­kas ut­an mer som nån la en brak­mök”, skri­ver en an­nan som känt dof­ten ti­di­ga­re i vec­kan.

Men or­sa­ken är än­nu ett myste­ri­um visar en rund­ring­ning bland tänk­ba­ra käl­lor.

’’In­te ovan­ligt’’

På mil­jö- och häl­so­av­del­ning­en har man in­te fått in nå­gon an­mä­lan om il­la­luk­tan­de om­rå­den.

Stockholm Gas har inga in­rap­por­te­ra­de ären­den och skic­ka­de även ut tek­ni­ker i om­rå­det för att kon­trol­le­ra. Men de hit­ta­de ing­et.

”Så­da­na här dof­ter är ty­värr in­te ovan­li­ga i stan och det kan röra sig om allt från fettavskil­ja­re till då­li­ga av­lopp och star­ka ren­gö­rings­me­del, men så klart ibland även gas” häl­sar bo­la­get.

Även tra­fik­kon­to­ret skic­ka­de ut per­so­nal ut­an re­sul­tat och stöd­de te­o­rin om töm­da fettavskil­ja­re. Men det tror in­te Stockholm vat­ten och av­fall som in­te ha­de någ­ra ar­be­ten i om­rå­det vid stink­till­fäl­let.

– Man kan an­mä­la det till oss men då ska man helst kun­na lo­ka­li­se­ra var det kom­mer ifrån, sä­ger Alex­an­dra Fle­etwood, press­an­sva­rig på Stockholm vat­ten och av­fall.

Svär sig fria

Bå­de SL el­ler AMF, som äger Väs­ter­malms­gal­le­ri­an svär sig ock­så fria från att ha nå­got ar­be­te som kan ge­ne­re­ra odö­ren.

In­te hel­ler Stockholm Ex­er­gi, som job­bar med fjärr­vär­me­led­ning­ar på Fle­ming­ga­tan, har någ­ra upp­gif­ter om att de­ras ar­be­ten kan ha släppt ifrån sig stan­ken.

Så mys­te­ri­et fort­sät­ter.

Rut­tet ägg blan­dat med av­lopp? I det­ta nu är stan­ken stark! Blä!!

FOTO: PER BRANDT

STIN­KER. En frän doft har känts på Kungsholmen den se­nas­te vec­kan, men ing­en vet or­sa­ken. Har du känt luk­ten? Vet du var det kom­mer ifrån, hör av dig till Vårt Kungsholmen! Mej­la till vk@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.