NÅ­GON SOM VILL SIMMA RUNT LIL­LA ES­SING­EN I FULLMÅNE?

2,1 kilo­me­ter sim­ning i öp­pet vat­ten. I mör­ker un­der full­må­nen. I vec­kan hölls ett ud­da event runt Lil­la Es­sing­en.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Text: Per Brandt

Frå­gan kan tyc­kas nå­got ud­da för ge­me­ne man, men in­te för Martin Belak och hans kom­pi­sar.

Runt 14-15 gra­der i vatt­net. Kallt i luf­ten. Mörkt. Var­för in­te kas­ta sig i och simma runt Lil­la Es­sing­en? Ka­nonidé tyck­te runt 20 tapp­ra sjä­lar när even­tet Lil­la Es­sing­en night swim hölls för and­ra året i rad i tis­dags.

– Vi snac­ka­de för­ra året kring vad vi kun­de gö­ra för li­te gal­na gre­jer och kom på att vi in­te ha­de sim­mat på nat­ten. Se­dan sa vi att det vo­re kul att gö­ra det när det är fullmåne, och det blev rik­tigt vi­ralt. Så nu tänk­te vi att vi kör igen, sä­ger Martin Belak, en av de ak­ti­va i öns Fa­ce­book­grupp för öp­pet vat­ten-sim­ning och en av de som ar­ran­ge­ra­de even­tet.

Per­so­nal på sup-brä­dor

För ett par vec­kor se­dan ar­ran­ge­ra­des en ”Big Swim”-täv­ling runt ön. Men kväl­lens ak­ti­vi­tet är ing­en täv­ling. Del­ta­gar­na sim­mar i egen takt och följs av per­so­nal på sup-brä­dor för att bå­da lot­sa rätt i mörk­ret och fin­nas till hjälp om det skul­le be­hö­vas.

– Det hand­lar om upp­le­vel­sen och att ha kul. Det är en ut­ma­ning att na­vi­ge­ra i mörk­ret, sä­ger Martin Belak.

Och det är många ut­an­för Fa­ce­book- grup­pen som le­ta­de sig till ka­jen i Lux­par­ken. Som Lena Jans- son, Mar­kus Wråå­ke och So­fia Ahlqist. So­fia sim­ma­de för­ra året och drog med sig de and­ra två i år.

– Jag sim­mar myc­ket bor­ta i Jär­la an­nars men det ska bli ro­ligt att tes­ta det här. Jag har ald­rig sim­mat i mörk­ret ti­di­ga­re så det blir en ut­ma­ning, sä­ger Lena Jans­son in­nan det är dags att kas­ta sig i med en liv­boj.

Hop­pa­de i kloc­kan åt­ta

Vid kloc­kan 20 hop­pa­de del­ta­gar­na i och star­ta­de den cir­ka 2,1 km långa sim­ning­en runt ön, till en bör­jan med mot­vind och med moln­täc­ke som skym­de må­nen. Un­der sim­tu­ren följ­des de av vän­ner men även en del Lil­la Es­singe­bor som tog chan­sen att se pärl­ban­det av lys­bo­jar i vatt­net. Till slut, när del­ta­gar­na när­ma­de sig ka­jen på nytt, lys­te även må­nen som be­lö­ning.

Ef­teråt var det många nöj­da del­ta­ga­re som bland an­nat bjöds på giff­lar. Anna Till­stam och To­re Lun­dqvist var nöj­da ef­ter sin sim­ning..

– Det var jät­tetrev­ligt. Häf­tigt, sä­ger To­re.

– Det var jät­te­ro­ligt. Det är förs­ta gång­en jag sim­ma­de i mör­ker och det var svår­na­vi­ge­rat, sä­ger Anna.

Kun­de ni nju­ta av mån­ske­net?

– Ja, även un­der bro­ar­na. När vi kom runt här bor­ta så stan­na­de vi upp en stund ock­så, sä­ger Anna.

FOTO: JANNIE FLODMAN

KVÄLLSSIMMARE. Ett 20-tal del­ta­ga­re star­ta­de för att simma runt Lil­la Es­sing­en. I vatt­net var det runt 15 gra­der. Sup-pad­dal­re följ­de med som led­sa­ga­re.

FÖRVÄNTANSFULLT. So­fia Ahlqvist, till hö­ger, sim­ma­de för­ra året och drog med sig Lena Jans­son och Mar­kus Wrå­ke i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.