SL sän­ker hopp om pen­del­båts­lin­je 85

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Nya skyl­tar vid pen­del­båts­håll­plat­ser­na för Lin­je 85 fick re­se­nä­rer att hop­pas på att lin­jen ska bli kvar. Men det släc­ker SL nu, sam­ti­digt som rädd­nings­nät­ver­ket får kän­dis­stöd.

Nya skyl­tar vid pen­del­båts­håll­plat­ser­na för Lin­je 85 fick re­se­nä­rer att hop­pas på att lin­jen ska bli kvar. Men det släc­ker SL nu, sam­ti­digt som rädd­nings­nät­ver­ket får kän­dis­stöd.

Det var för­ra hel­gen vak­na re­se­nä­rer upp­märk­sam­ma­de hur det sat­tes ut spril­lans nya, blåa skyl­tar vid håll­plat­ser­na för pen­del­bå­ten över Rid­dar­fjär­den.

Lin­je 85 ska som be­kant läg­gas ner ef­ter års­skif­tet.

Det är än­då tre må­na­der kvar in­nan lin­jen upp­hör.

Men en­ligt upp­gift ska ent­re­pre­nö­ren på plats även ha nämnt att skylt­job­bet gjor­des för att lin­jen skul­le bli per­ma­nent vil­ket fick många att hop­pas att nå­got har änd­rats. Men. Det har det in­te. En­ligt tra­fik­för­valt­ning­en i lands­ting­et ska lin­jen fort­fa­ran­de läg­gas ner vid årets slut. Det är för få som re­ser.

Men var­för sät­ter ni upp nya skyl­tar på en lin­je som snart ska läg­gas ner?

– Ut­gångs­punk­ten har va­rit att al­la pen­del­båts­bryg­gor som har en in­for­ma­tions­tav­la med tak ska få en så­dan SL-skylt. Det är än­då tre må­na­der kvar in­nan lin­jen upp­hör och vi vill att så många som möj­ligt re­ser med den fram till dess, sä­ger Christi­an Hoff­man, press­kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en.

Som Vårt Kungs­hol­men ti­di­ga­re har be­rät­tat har ett nät­verk av en­ga­ge­ra­de re­se­nä­rer star­tats och som vill för­sö­ka få po­li­ti­ker­na i lands­ting­et att änd­ra sig och räd­da lin­jen.

De har nu ock­så fått stöd från Wil­le Craa­ford som i fle­ra fil­mer på nät­ver­kets Fa­ce­book-si­da där han pro­pa­ge­rar för att folk ska åka mer med lin­jen och för­sö­ka räd­da kvar den.

FALSKT HOPP. De nya blåa skyl­tar­na är in­te för att pen­del­bå­ten ska bli per­ma­nent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.