Lo­kal­po­li­ti­ker­na som fick flest per­son­kryss

Mo­de­ra­ter­nas An­na Kö­nig Jerl­myr fick flest per­son­kryss av po­li­ti­ker­na i kom­mu­nen, men störst skill­nad gjor­de krys­sen för en dol­dis i Väs­te­rort; Ah­med Ab­du­la­hi Mo­ha­med (MP).

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Em­ma Thim­gren Per Brandt

An­na Kö­nig Jerl­myr ser de 12 312 per­son­krys­sen som en ex­tra upp­muntran.

– Jag är tack­sam, hed­rad och öd­mjuk in­för det stöd jag har fått. Det är klart att det ger mig kraft och det för­plik­ti­gar att fort­sät­ta mitt po­li­tis­ka ar­be­te på bäs­ta sätt. Jag lo­var att för­val­ta var­je röst jag fått på bäs­ta sätt, sä­ger hon.

Ge­ne­rellt är det par­ti­er­nas eg­na topp­kan­di­da­ter som ock­så får flest per­son­kryss. Dock finns det ett par un­dan­tag.

Ah­med Ab­du­la­hi Mo­ha­med från Mil­jö­par­ti­et fick flest rös­ter av mil­jö­par­tis­ter­na i val­kret­sen ytt­re Väs­te­rort. Så många att han gick från plats 22 till ett på lis­tan.

– Det känns jät­te­bra. Jag har in­te gjort nå­gon spe­ci­ell kam­panj. Jag kän­ner många ung­do­mar i om­rå­det och har ett brett nät­verk. Jag bor här i om­rå­det och har va­rit väl­digt ak­tiv i för­e­nings­li­vet och ak­ti­vi­te­ter här, sä­ger Ah­med Ab­du­la­hi Mo­ha­med.

Rashid Mo­ham­med ( V) gjor­de ock­så ett myc­ket lyc­kat per­so­nal­val och klätt­ra­de från plats el­va till ett i sam­ma val­krets.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na var det en­da par­ti­et som val­de att ha oli­ka topp­kan­di­da­ter i al­la val­kret­sar, det för att de vill att po­li­ti­ker­na har en lo­kal för­ank­ring.

Än­då var det ba­ra i en val­krets som förs­ta per­so­nen på lis­tan fick flest per­son­rös­ter.

– Det är in­te så kons­tigt. Det lö­nar sig att dri­va kam­panj och det är po­si­tivt att vi har många som syns och folk tyc­ker om, sä­ger Johan Sjö­lan­der, kom­mun­sek­re­te­ra­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, som in­te tyc­ker man bör läg­ga för stor vikt vid krys­sen.

Trots att grupple­da­ren An­na Ran­ta­la Bon­ni­er top­pa­de Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs lis­ta fick Sis­se­la Nord­ling Blan­co flest per­son­rös­ter i samt­li­ga val­kret­sar i kom­mu­nen. Hon är ock­så den som pro­cen­tu­ellt fått flest per­son­kryss i Stock­holm. Nord­ling Blan­co stod som and­ra namn.

– Det känns väl­digt ro­ligt att ha ett så starkt stöd bland vå­ra väl­ja­re. Det är ett för­tro­en­de jag job­bat upp ge- nom att träf­fa många or­ga­ni­sa­tio­ner och väl­ja­re ge­nom åren, som vill fort­sät­ta se en po­li­tik mot ra­sism och för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Sis­se­la Nord­ling Blan­co.

Hon tror att an­led­ning­en till att hon fått fler kryss är att hon va­rit mer eta­ble­rad sen in­nan.

– Jag har va­rit par­ti­le­da­re i FI. Jag är känd sen ti­di­ga­re bland vå­ra väl­ja­re och jag ha­de ett starkt stöd ock­så i för­ra va­let. Det är många val­frå­gor som går in i det jag pro­fi­le­rat mig ge­nom, sä­ger Sis­se­la Nord­ling Blan­co.

Att hon fått fler kryss för­änd­rar in­te ar­be­tet.

– Vi har tre man­dat och tre plat­ser i kom­mun­full­mäk­ti­ge, det för­änd­ras in­te av krys­sen, sä­ger Sis­se­la Nord­ling Blan­co. Det är den förs­ta etap­pen av fy­ra som man re­dan har bör­jat för­be­re­da i par­ken, bland an­nat ge­nom att stänga av ett kör­fält i in­led­ning­en av Rå­lamb­s­hov­s­le­den där bygg­tra­fik från och till par­ken ska gå.

Un­der näs­ta vec­ka ska en stor yta in­till ska­te­par­ken, runt bas­ket­pla­nen, att stängs­las in.

Kal­las Sky­falls­dam­men

Etap­pen kal­las Sky­falls­dam­men och be­ty­der att den nu­va­ran­de pla­nen och om­rå­det om­kring byggs om.

I stäl­let för den slä­ta yta idag är tan­ken att mar­ken ska få an­nan ka­rak­tär och dam­men, tilli­ka spon­tanid­rott­s­y­tan, ska ut­for­mas som en ”bö­na” och va­ra ned­sänkt.

Tan­ken är att om det kom­mer myc­ket regn så ska vatt­net sam­las först i spel­pla­nen in­nan det rin­ner vi­da­re ge­nom mar­ken. An­nars ska pla­nen an­vän­das för spon­tan- id­rott. Dess­utom ska nya sitt­gra­däng­er, träd och en sten­satt bäck an­läg­gas på plat­sen.

”För­änd­rat kli­mat”

– Allt hand­lar om att vi ska bli bätt­re på att ta hand om stör­re regn­mäng­der i par­ken. Just den här plat­sen har vi haft pro­blem med ero­sions­ska­dor som vi vill kom­ma till bukt med och sam­ti­digt vi­sa upp på hur man på ett bra sätt kan job­ba med ett för­änd­rat kli­mat och han­te­ring av stör­re regn­mäng­der, sä­ger My Pe­en­sa­lu, land­skaps­ar­ki­tekt på stads­dels­för­valt­ning­en.

Ar­be­tet med etap­pen be­räk­nas på­gå till och med ja­nu­a­ri. Se­dan fort­sät­ter ar­be­tet på and­ra stäl­len i par­ken med öv­ri­ga etap­per. He­la pro­jek­tet be­räk­nas på­gå till och med 2021.

2 234 2 211 1 775

FO­TO: PRIVAT, SACHARIAS KÄLLDÉN

PER­SON­KRYSS. Ah­med Ab­du­la­hi Mo­ha­med (MP) från Spånga-Tens­ta kom in i kom­mun­full­mäk­ti­ge tack va­re per­son­krys­sen. An­na Kö­nig Jerl­myr (M) krys­sa­de flest.

SKISS. Så här är är om­rå­det tänkt att ut­for­mas i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.