DYKARNAS FYND VID NORR MÄLARSTRAND: TONVIS MED BLYAVFALL

Hob­by­dy­kar­na Fred­rik Jo­hans­son och John Ed­gardh gör otäc­ka fynd på bot­ten vid Kungs­hol­men.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

De be­skri­ver det som en chock. Upp­täck­ten som de gjor­de när fri­tids­dy­ka­ren Fred­rik Jo­hans­son skul­le hjäl­pa vän­nen John Ed­gardh att dy­ka li­te kring hans ny­in­köp­ta båt vid Norr Mä­lar­strands kaj för att un­der­sö­ka skro­vet i som­ras.

På bot­ten längs sträc­kan från Stads­hu­set till Pre­em­mac­ken och en bit ut i vatt­net, hit­ta­de Fred­rik bland an­nat två bi­lar mo­dell äld­re, ol­jetråg, to­a­lett­sto­lar, kund­vag­nar och en mas­sa an­nan skrot som ver­kar ha dum­pats un­der en läng­re tids­pe­ri­od.

Förr i ti­den an­vän­des of­ta bott­nar­na som skrot be­rät­tar Fred­rik.

”Jag var choc­kad”

Men mest upp­se­en­de­väc­kan­de, en stor mängd dum­pa­de bil- och båt­bat­te­ri­er.

– Jag upp­skat­tar att det var runt 1 500 ki­lo, ett båt­bat­te­ri kan ju väga runt 60 ki­lo. Jag var choc­kad över att det var så här il­la, att man in­te tar mer hand om na­tu­ren. Det är ju bly och salt­sy­ra som finns i bat­te­ri­er­na och någ­ra kilo­me­ter här­i­från tar man ju dricks­vat­ten. Ha­de folk ve­tat vad som finns på bot­ten så ha­de man ald­rig hop­pat i, sä­ger Fred­rik.

Till­sam­mans med John så har han vin­schat upp bat­te­ri­er­na och läm­nat till åter­vin­ning, en del and­ra fynd Det är ju bly och salt­sy­ra som finns i bat­te­ri­er­na och någ­ra kilo­me­ter här­i­från tar man ju dricks­vat­ten. har de kun­nat säl­jas vi­da­re ef­ter en del re­no­ve­ring.

Du­on har gjort lik­nan­de fynd av skrot bland an­nat Vin­ter vi­ken och Rei­mers­hol­me vars bott­nar ock­så in­ne­hål­ler en mas­sa skit en­ligt dom.

Vill se stor­städ­ning

Nu hop­pas de att sta­den tar tag i att ren­sa bott­nar­na.

– Om vi hit­ta­de så här myc­ket här, ser det li­ka jäv­ligt ut på fler plat­ser? Jag hop­pas sta­den gör ett pro­jekt kring det här el­ler kans­ke kan ge oss ett bi­drag till en or­dent­lig vinsch, sä­ger Fred­rik som har va­rit i kon­takt med Stock­holms ham­nar om fyn­den och hop­pas snac­ka vi­da­re med dom.

Men nå­gon hel­täc­kan­de in­ven­te­ring av kaj­bott­nar­na har in­te gjorts och det finns inga pla­ner på det.

Dä­re­mot söks bott­nar­na av i sam­band med un­der­håll av ka­jer­na, en­ligt Stock­holms ham­nar och då tar de upp even­tu­ellt skrot el­ler mil­jö­far­ligt av­fall.

En­ligt Tor Wil­den­stam, en­hets­chef för in­nerstads­ka­jer­na vid Stock­holms Ham­nar, pla­ne­rar de hel­ler inga ome­del­ba­ra åt­gär­der ef­ter fyn­den.

Men han med­ger sam­ti­digt att det väc­ker många frå­gor om vil­ka som dum­pat bat­te­ri­er­na och om det finns fler dump­nings­plat­ser.

In­går in­te i av­tal

På mil­jö­för­valt­ning­en ska man ock­så dis­ku­te­ra att even­tu­ellt gö­ra nya un­der­sök­ning­ar på plat­sen ef­ter fyn­den.

– I vårt av­tal med sta­den in­går det in­te att ren­sa bott­nar­na ut­an det görs of­ta av fri­vil­li­ga in­sat­ser men själv­klart mås­te vi tit­ta på vad som kan gö­ras. Se­dan är det en se­na­re frå­ga om vem som ska gö­ra det. Men det är jät­te­po­si­tivt att frå­gan lyfts, sä­ger Tor Wil­den­stam.

– Det är ock­så en bra på­min­nel­se om var­för man ba­ra ska ba­da vid de bad­plat­ser som finns. Det är bad­för­bud i he­la hamn­om­rå­det i Stock­holm, sä­ger han.

FYND. Här är de­ras eg­na bil­der från dyk­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.