KB-suc­cé ef­ter se­rie­se­gern

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

And­ra ra­ka se­rie­se­gern för da­mer­na. Upp­flytt­ning för Gam­la KB. Och her­rar­nas a-lag har häng på en plats till di­vi­sion 1. För­ra hel­gen var en suc­cé för Karl­bergs BK.

Det fanns all an­led­ning att fi­ra för­ra hel­gen för al­la KB: are. Dam­la­get säk­ra­de se­rie­se­gern och avan­ce­mang till di­vi­sion 3 på bor­ta­plan ef­ter se­dan, 3-1, mot IK Frej Tä­by FK.

Det är and­ra ra­ka se­rie­se­gern för dam­la­get, som la­des ner för ett par år se­dan men åter­upp­stod för två sä­song­er se­dan och nu allt­så går som tå­get ge­nom se­ri­es­sy­ste­met.

Guld­hat­tar­na och skum­pan åk­te fram på pla­nen men ef­tersom det var sön­dag får det sto­ra fi­ran­det vän­ta till näs­ta helg då se­ri­en är fär­dig­spe­lad en­ligt Tho­mas Bahn­son, trä­na­re och sport­che­fen för dam­sek­tio­nen i klub­ben.

– Det var en lätt­nad när det var klart ef­tersom vi har haft som mål att gå upp i tre­an he­la ti­den. Det var den förs­ta käns­lan, se­dan var det en gläd­je såklart. Att vi lyc­ka­des med be­drif­ten att ta guld två år i rad. Det är all­tid kul att vin­na se­ri­er, sä­ger han.

Vad är fram­gångsre­cep­tet för att ni har lyc­kats vin­na två ra­ka se­ri­er?

– Vi har duk­ti­ga spe­la­re och en se­ri­ös le­darstab med en am­bi­tion av att ha se­ri­ö­sa trä­ning­ar. Den kom­bi­na­tio­nen och att vi ald­rig är nöj­da, vi vill he­la ti­den fram­åt.

Så det in­ne­bär att ni vill gå ra­ka vägen ge­nom di­vi­sion tre näs­ta sä­song ock­så?

– Vi har va­rit kax­i­ga se­dan vi star­ta­de så då ska vi in­te va­ra räd­da nu. Gi­vet­vis har vi am­bi­tio­nen att va­ra ett topp­lag i tre­an re­dan näs­ta år. Vi har en bra grund, se­dan är det tuff kon­kur­rens. Vår fas­ta am­bi­tion är att spe­la di­vi­sion 2 2021, vi vill in­te att det ska ta mer än två sä­song­er att lyc­kas.

Hen­rik Dorsin grat­ta­de

Men det var som sagt in­te det en­da att gläd­jas åt för KB. Re­dan på fre­da­gen för­ra vec­kan ha­de Gam­la KB säk­rat se­rie­se­ger och avan­ce­mang till di­vi­sion 5 ge­nom 3-1-se­ger mot Fot­fol­ket FF ef­tersom kon­kur­ren­ten om förstap­lat­sen, Fisk­sät­ra, tors­ka­de.

– Det är all­tid kul att vin­na se­ri­er och det föl­jer må­let vi har för da­mer­na och Gam­la KB. Det är önsk­värt att ha två lag som spe­lar re­la­tivt högt i se­ri­e­sy­ste­met på herr­si­dan, det är in­te al­la som tar plats i di­vi­sion 2 och då får de fler al­ter­na­tiv. Det är stor skill­nad på di­vi­sion 5 och 6, sä­ger Pel­le Brä­de­fors, klubb­chef.

På Fa­ce­book grat­ta­des Gam­la KB av bland and­ra ko­mi­ker­stjär­nan tilli­ka Kungs­holms­bon Hen­rik Dorsin i ett kort film­klipp.

– Jag vet in­te hur det kom till. Det är kans­ke nå­gon som kän­ner ho­nom som fick ho­nom att sä­ga det. Men det är ju kul att ha ce­leb­ra fans, sä­ger Pel­le Brä­de­fors.

”Kval ing­en mål­sätt­ning”

Herr­la­get vil­le in­te va­ra säm­re och fort­sat­te en stark höst­sä­song­en med att be­seg­ra Tä­by med 3–0 på hem­ma­plan. Ge­nom se­gern be­fäs­te la­get sin kval­plats till di­vi­sion 1. Med tre om­gång­ar kvar är de tre po­äng fö­re Li­din­gö vil­ket le­der till en raff­lan­de av­slut­ning. Här­näst vän­tar Boll­näs för herr­la­get, se­dan är det just Li­din­gö som la­get ska mö­ta, in­nan se­ri­en av­slu­ta­de mot BKV Norr­täl­je.

– Att nå kval är ing­en ut­ta­lad mål­sätt­ning men det är ett kvit­to på att vi har en bra verk­sam­het. Det vi­sar att peng­ar in­te all­tid kö­per fram­gång, det finns för­e­ning­ar i vår se­rie som sat­sat sto­ra peng­ar på att eta­ble­ra sig i top­pen men som in­te lyc­kats, sä­ger Pel­le Brä­de­fors.

Som en ex­tra­bonus i hel­gen tilläg­ger Brä­de­fors även att kil­lar­nas U19- lag vann mot Värm­dö vil­ket gör att de fort­fa­ran­de kan kni­pa andra­plat­sen vil­ket skul­le in­ne­bä­ra att de är kvar i di­vi­sion 1 näs­ta år.

Vår fas­ta am­bi­tion är att spe­la di­vi­sion 2 2021, vi vill in­te att det ska ta mer än två sä­song­er att lyc­kas.

FO­TO: SHABNAM AMERI

SERIESEGRARE. KB:s dam­la­get spe­lar i di­vi­sion 3 näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.