Bil­der­bok skild­rar Kungs­holmsvar­dag

En tripp ner till af­fä­ren på Kungs­hol­men är kans­ke in­te det lät­tas­te med två ung­ar. I al­la fall in­te om man ska tro ”Ol­le & Bol­le hand­lar” som är Char­lot­ta Lan­ne­bos och El­len Ek­mans and­ra ge­men­sam­ma bil­der­bok.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Elin Jons­son

I boken ska de bå­da brö­der­na till­sam­mans med mam­ma gå till af­fä­ren för att hand­la ingre­di­en­ser till lus­se­bulls­ba­ket. Bo­kens te­ma är att mam­man i be­rät­tel­sen har en idé om hur da­gen ska lö­pa – och brö­der­na en helt an­nan.

För­fat­ta­ren Char­lot­ta Lan­ne­bo vill att kroc­ken ska kän­nas igen av bå­de barn och för­äld­rar och il­lust­ra­tö­ren El­len Ek­man har gjort re­se­arch runt Char­lot­tas lo­ka­la mat­af­fär på Kungs­hol­men.

– I boken hand­lar fa­mil­jen på Coop pre­cis vid Råd­hu­set. Bil­der­na är na­tur­ligt­vis in­te helt verk­lig­hets­trog­na men helt klart väl­digt in­spi­re­ra­de från just den af­fä­ren. Och när brö­der­na spring­er iväg där så är det längs Sche­e­le­ga­tan, sä­ger Char­lot­ta Lan­ne­bo.

Char­lot­ta Lan­ne­bo har själv bott på Kungs­hol­men sen 1997.

– Al­la mi­na sys­kon har typ all­tid bott på Kungs­hol­men så att flyt­ta hit kän­des helt na­tur­ligt. Just Kungs­hol­men är var­ken det ena el­ler and­ra. In­te Ös­ter­malm och in­te Sö­der – vil­ket pas­sar min fa­milj all­de­les per­fekt! sä­ger Char­lot­ta.

Hand­ling­en i ” Ol­le och Bol­le hand­lar” är helt och hål­let ta­gen ur Char­lot­ta Lan­ne­bos eg­na liv.

Så nu­me­ra hand­lar hon näs­tan ba­ra på nä­tet för att det fort­fa­ran­de är li­te vansk­ligt att gå in i en af­fär med två upp­spel­ta barn.

FO­TO: EL­LEN EK­MAN/RABÉN&SJÖGREN

SCHE­E­LE­GA­TAN. En små­stres­sad mam­ma ja­gar ifatt si­na ung­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.