Po­lis­chef på Sö­der slu­tar – tar över på Norr­malm

Pe­ter Ågren läm­nar nu sin tjänst och tar istäl­let över som chef för Norr­malm.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Em­ma Thim­gren

Imor­gon fre­dag gör Pe­ter Ågren sin sista dag som po­lis­chef för Sö­der­malm. An­led­ning­en är att hans för­ord­nan­de på fy­ra år tar slut, vil­ket sam­man­fal­ler med att det sak­nas en or­di­na­rie chef på Norr­malm.

Pe­ter Ågren har ar­be­tat på Sö­der­malm i åt­ta år.

– Det känns bra, men det är li­te blan­da­de käns­lor. Det känns li­te sorg­ligt, ve­mo­digt, det finns myc­ket kvar att gö­ra. Men man kan nog gö­ra nyt­ta på and­ra stäl­len ock­så, sä­ger Pe­ter Ågren.

Han me­nar att Norr­malm är mer kom­plext än Sö­der­malm.

– Norr­malm in­ne­hål­ler fler med­bor­ga­re, med­ar­be­ta­re och stads­de­lar. Dess­utom Li­din­gö kom­mun att job­ba emot. Det är en ut­ma­ning som känns in­tres­sant och spän­nan­de, sä­ger han.

Men kopp­ling­en till Sö­der­malm lär in­te för­svin­na helt, ef­tersom bå­da är del av Ci­tys po­lis­om­rå­de.

– Vi har många ge­men­sam­ma pro­blem som vi be­hö­ver sam­ord­na och ta tag i och det ska bli kul att tit­ta när­ma­re på, sä­ger Pe­ter Ågren.

Vem som tar över ef­ter Pe­ter Ågren som po­lis­chef är än­nu in­te klart. Tjäns­ten kom­mer ut­ly­sas och tills vi­da­re an­sva­rar bi­trä­dan­de chef.

Vik­tor Adolp­h­son, trygg­hetspo­lis bakom Twit­ter­kon­tot @YB_So­der­malm skri­ver på Twit­ter:

”@ Pe­ter_ Agren ce­de­rar som chef för Sö­der­malmspo­li­sen. Vi är att be­kla­ga. Jag gra­tu­le­rar dä­re­mot Norr­malm som får en myc­ket kom­pe­tent, men även triv­sam chef.”

FO­TO: DI­REKT­PRESS

SLU­TAR. Pe­ter Ågren går från att va­ra chef för Sö­der­malmspo­li­sen till att bli chef för Norr­malmspo­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.