Di­ver­se

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

GRÖ­NA FINGRAR - TRÄDGÅRDSMÄSTARE

In­flyt­tad i Vasastan i vac­kert li­tet gårds­hus med till­hö­ran­de per­go­la 5 kvm med vindruvs­ran­kor, hum­le och and­ra väx­ter. Sö­ker dig med grö­na fingrar som vill skö­ta den­na lil­la träd­gårds­per­go­la 4- 6 ggr/år.

Klock­re­pa­ra­tion

La­gar din golv, vägg och bords­kloc­ka. Even­tu­ell trans­port. Ring Kerstin på 0707263973

Hjälp i hem­met

Jag sät­ter upp hyl­lor m.m. på di­na väg­gar i för­råd, källare och ga­rage. Mon­te­rar mind­re möb­ler. Sät­ter upp skåp, speg­lar, lam­por, gardinstångs­fäs­ten och drar el­led­ning­ar. Bor­rar även i be­tong. Bort­fors­ling av skräp. Ring Ber­til. 070-1727134.

Hun­den Lai­ka sö­ker dag­mat­te/ hus­se

Min Labra­dood­le tik Lai­ka le­tar ef­ter en gul­lig per­son att hänga med nå­gon dag i vec­kan och even­tu­ellt en helg då och då. Lai­ka är två år, hå­rar in­te och skö­ter sig fint näs­tan jämt! Vi bor i Ham­mar­by­höj­den så en för­del är om du bor i när­he­ten, sö­der­för­ort. Tel: 0733 899559 in­fo@em­matts­son.se

Da­ta/ TV/Mo­bil hjälp

Cer­ti­fi­e­rad er­fa­ren da­ta­tek­ni­ker hjäl­per dig till lågt pris med din da­tor/nät­verk, plat­ta, te­le­fon, TV och rou­ter. Jag ut­för in­stal­la­tion, pro­blem­lös­ning, rens­ning, upp­snabb­ning, ut­bild­ning och an­ti­vi­rus. Tfn 070-7889340

Läx­hjälp!

Pen­sio­ne­rad gym­na­sie­lä­ra­re i Vasastan ger läx­hjälp för års­kur­ser­na 4-9, främst mat­te. Mo­bil 070 40 96 814

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.