Kungs­holmstorgs lop­pis är till­ba­ka

Suc­cé. Så kan sats­ning­en på den nya lopp­mark­na­den vid Kungs­holmstorg sam­man­fat­tas en­ligt ar­ran­gö­rer­na. Nu med­de­lar de att lop­pi­sen kom­mer till­ba­ka näs­ta år – och kan växa.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Fullt av bord vid näs­tan var­je till­fäl­le. Cir­ka 2 000-3 000 be­sö­ka­re un­der top­par­na. Det är en nöjd Maria Wi­berg på ar­ran­gö­ren Stock­holmsmark­na­der som sum­me­rar deras förs­ta sä­song med lop­pis på Kungs­holmstorg vars sista till­fäl­le var ny­li­gen.

– Det har va­rit en lyc­kad sä­song. Vi tänk­te att det kom­mer va­ra stor sprid­ning där folk kom­mer från oli­ka håll, vil­ket det ock­så har gjort, men fram­förallt har det va­rit många Kungs­holms­bor och vi har lärt kän­na många stam­mi­sar. Vi är jät­te­gla­da över att ha va­rit där, sä­ger hon.

Och re­dan nu med­de­lar hon att det kom­mer bli en fort­sätt­ning näs­ta år. Upp­läg­get blir un­ge­fär som i år, med lop­pi­sar bå­de un­der vå­ren och hös­ten, men det vän­tas även en del ny­he­ter och det kan även bli tal om att ut­ö­ka med fler bords­plat­ser än de 80 som var i år.

– Vi tän­ker ab­so­lut kom­ma till­ba­ka till vår­kan­ten. I grun­den kom­mer det va­ra det­sam­ma men vi kom­mer kanske att änd­ra li­te. Vi kom­mer kanske dis­po­ne­ra plat­sen an­norlun­da, lop­pi­sen har va­rit li­te ihop­tryckt i år, och så ska vi för­sö­ka få till en plats där man kan fi­ka el­ler äta, sä­ger hon.

FOTO: EM­MA PERNING

VÄLBESÖKT. Kungs­holmstorgs lop­pis ha­de mäng­der av be­sö­ka­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.