Sta­den tving­a­de bort ute­ser­ve­ring­en

Sta­den tving­a­de en sushire­stau­rang på Frid­hems­plan pac­ka ihop sin ute­ser­ve­ring ut­an för­var­ning när ett ga­tu­ar­be­te skul­le ut­fö­ras. Det­ta trots att man ha­de till­stånd och be­ta­lat för att få ha si­na möb­ler där till mit­ten av oktober.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I fy­ra år har Jaru­wan Lert­song­kram dri­vit Red nin­ja sus­hi­bar på Drott­ning­holms­vä­gen 9 och de tre se­nas­te åren har re­stau­rang­en haft en ute­ser­ve­ring mel­lan maj och oktober. Så även i år. Men när Jaru­wan Lert­song­kram kom till job­bet den 14 sep­tem­ber var det av­spär­rat ut­an­för och ga­tan höll på att grä­vas upp, ut­an att hon fått nå­gon in­for­ma­tion om ar­be­tet.

– Vi ha­de ing­en­stans att stäl­la möb­ler­na ef­tersom vi bru­kar ta hem dem när det in­te är sä­song och stäl­la en del av dem i bo­stads­rätts­för­e­ning­ens för­råd. Men vi fick hjälp, bland an­nat av kem­tvät­ten, sä­ger Jaru­wan Lert­song­kram.

In­ne i re­stau­rang­en finns 14 sitt­plat­ser, ut­om­hus kom­plet­te­ra­des de med 28 styc­ken. Jaru­wan Lert­song­kram och Ken Olofs­son, bo­en­de i sam­ma hus och stam­kund, har va­rit i kon­takt med tra­fik­kon­to­ret men tyc­ker in­te att de fått nå­got bra be­mö­tan­de.

– Jag skul­le vil­ja ha en ur­säkt. För min del är det mest känslo­mäs­sigt, jag ring­de och bad om hjälp men fick det in­te, sä­ger Jaru­wan Lert­song­kram.

Mel­lan 14 sep­tem­ber och 1 oktober var ga­tu­ar­be­tet i gång.

– Jag har för­lo­rat in­komst som jag ha­de räk­nat med, det är få må­na­der vi har ute­ser­ve­ring­en sä­ger Jaru­wan Lert­song­kram.

Stäm­mer sta­den

Ken Olofs­son stöt­tar hen­ne och tän­ker nu stäm­ma sta­den.

– Jag gör det här av med­mänsk­lig­het och för att jag är gam­mal jour­na­list. Tra­fik­kon­to­ret har brustit mot ett skrift­ligt av­tal. Är det nå­got jag in­te tål så är det den här ty­pen av över­sit­te­ri, sä­ger han.

Tra­fik­kon­to­ret för­kla­rar hur man ser på si­tu­a­tio­nen.

– Re­stau­rang­en har kvar till­stån­det. De var tvung­na att flyt­ta på möb­ler­na i sam­band med ga­tu­ar­be­tet och de bor­de ha fått in­for­ma­tio­nen ti­di­ga­re. Man ska få det i god tid in­nan och vi be­kla­gar att det in­te har skett. Nu är ar­be­tet klart och de får stäl­la till­ba­ka möb­ler­na om de vill, sä­ger Sand­ra Sige­brant på tra­fik­kon­to­ret och fort­sät­ter:

– Vår markupp­lå­ta­re kom­mer att kon­tak­ta re­stau­rang­en för att dis­ku­te­ra hur man ska gå vi­da­re med si­tu­a­tio­nen, det kan bli ak­tu­ellt med nå­gon form av kom­pen­sa­tion.

Hur kom­mer det sig att re­stau­rang­en in­te fick in­for­ma­tion om det­ta fö­re ni kom dit?

– Ent­re­pre­nö­ren skul­le egent­li­gen ha ut­fört ar­be­tet på en mind­re yta som in­te skul­le ha på­ver­kat ute­ser­ve­ring­en, sä­ger Sand­ra Sige­brant.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Mim­mi Ep­ste­in UPPGRÄVD. I fy­ra år har Jaru­wan Lert­song­kram dri­vit Red nin­ja sus­hi­bar på Drott­ning­holms­vä­gen 9. Men en dag höll ga­tan på att grä­vas upp, ut­an att hon fått nå­gon in­for­ma­tion om ar­be­tet. Här med Ken Olofs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.