Lä­ke­me­dels­bo­lag får bygg­lov – för rökru­ta

Lä­ke­me­dels­bo­la­get Octap­har­ma i Horns­berg ska byg­ga till. Nu är bygg­lo­vet är i hamn – för en rökru­ta.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Per Brandt

Octap­har­ma i Horns­berg har ti­di­ga­re bland an­nat hyl­lats för si­na kon­tor, där en av gav­lar­na på hu­sen från det gam­la bryg­ge­ri­et är helt i glas och ger en mäk­tig vy från ga­tan. Men bo­la­get har ock­så fa­brik och forsk­nings­la­bo­ra­to­ri­er på plat­sen.

Re­no­ve­ring­en av Sto­ra Bryg­ge­ri­et tog näs­tan sex år in­nan bo­la­get kun­de flyt­ta in i de nya lo­ka­ler­na 2014 och ge­stalt­ning­en har lett till fle­ra no­mi­ne­ring­ar till oli­ka bygg­pri­ser.

Nu ska det byg­gas om igen men i li­te mind­re ska­la. El­ler myc­ket mind­re. Men även den­na gång li­te ud­da. Det hand­lar om en rökru­ta för de cir­ka 800 an­ställ­da.

För än­da­må­let har bo­la­get sökt – och nu även fått – bygg­lov av sta­den.

Även den­na gång ska det job­bas i glas. Rökru­tan ska ra­mas in från tre håll med glas för att ge nytt­jar­na li­te vä­der­skydd. Mitte­mot Stock­holms ten­nishall på Eler­s­vä­gen, in­nan­för fö­re­ta­gets sta­ket såklart, ska den cir­ka tre kvadrat­me­ter sto­ra rökru­tan med glas­väg­gar­na an­läg­gas.

”På­ver­kan på stads- och land­skaps­bild be­döms in­te med­fö­ra nå­gon av­se­värd olä­gen­het” och ”åt­gär­den är väl ut­for­mad och bi­drar till en god form-, färg-, och ma­te­ri­al­ver­kan”, skri­ver stads­bygg­nads­kon­to­ret bland an­nat i sitt be­slut.

FOTO: JANNIE FLOD­MAN/STOCK­HOLM STAD

IN­SPI­RA­TION. Den nya rökru­tan ska se ut li­te som bil­den till hö­ger en­ligt bygg­lov­san­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.