Bris­ter på pri­vat­sko­la – ris­ke­rar höga bö­ter

Den pri­va­ta sko­lan som mark­nads­fört sig med ”god stu­di­e­ro” och ”hög trygg­het” har ti­di­ga­re fått hård kri­tik från Skol­in­spek­tio­nen. Ef­ter till­syn har bris­ter­na upp­fat­tats som så all­var­li­ga att sko­lan nu ris­ke­rar höga bö­ter.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur Pa­trik Wirén

Det är Jen­sens grund­sko­la Stock­holm på Lång­hol­men som länge fått kri­tik från Skol­in­spek­tio­nen för bris­tan­de stu­di­e­ro. Sko­lan, som un­der hös­ten 2017 slog ihop si­na två en­he­ter i Va­sas­tan och på Sö­der till en och sam­ma på Lång­hol­men, har mark­nads­fört sig med sin tryg­ga mil­jö – nå­got som vi­sat sig gravt miss­vi­san­de en­ligt Skol­in­spek­tio­nen som i feb­ru­a­ri be­slöt sig för att gö­ra en så kal­lad pri­o­ri­te­rad till­syn där he­la verk­sam­he­ten ge­nom­lys­tes.

Re­sul­ta­tet? All­var­li­ga bris­ter när det gäl­ler stu­di­e­ro i så­väl som ut­an­för klass­rum­met, stort an­tal ele­ver med hög från­va­ro, bris­tan­de stöd för be­hö­van­de ele­ver och krän­kan­de be­hand­ling ele­ver­na sinse­mel­lan som sko­lan miss­lyc­kas att få bukt med.

Ho­tas av vi­te

”Med hän­syn till bris­ter­nas all­var, de kon­se­kven­ser bris­ter­na re­dan fått och fram­ö­ver ris­ke­rar att få, och den tid un­der vil­ken bris­ter­na fort­gått, be­dö­mer Skol­in­spek­tio­nen att bris­ter­na är så­da­na att de all­var­ligt för­svå­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för ele­ver­na att nå må­len för ut­bild­ning­en”, står det i ut­lå­tan­det. Jen­sen fick fram till 31 oktober på sig att re­do­vi­sa vid­tag­na åt­gär­der, an­nars kan ett vi­te på 700 000 kro­nor vän­ta.

Jen­sen har re­dan in­kom­mit med sitt svar och Skol­in­spek­tio­nen gjor­de där­för åter­be­sök för­ra vec­kan. Vil­ken be­döm­ning man nu gjort kom­mer in­te re­do­vi­sas för­rän om ett par må­na­der.

Mats Rosén, grund­sko­le­chef för Jen­sen, är hopp­full om att sko­lan kom­mer få grönt ljus. En ny rek­tor har till­sats och man har job­bat hårt för att im­ple­men­te­ra de ge­men­sam­ma åt­gär­der som gäl­ler för al­la Jen­sens sko­lor – även den på Lång­hol­men.

– Vi har sä­ker­ställt att det fun­ge­rar nu, re­do­vi­sat det­ta och hop­pas att Skol­in­spek­tio­nen ock­så upp­fat­ta­de det un­der sitt be­sök.

Var­för har det bli­vit så här il­la från bör­jan?

– Vi har tyd­li­ga ru­ti­ner och struk­tu­rer men har ty­värr brustit i upp­följ­ning av des­sa på den här sko­lan. Men vi ser en po­si­tiv ef­fekt re­dan nu, ele­ver och lä­ra­re trivs en­ligt vå­ra en­kä­ter. Vi hop­pas att vi ta­git oss upp ur den här svac­kan och kan lyc­kas med vår mål­sätt­ning att bli Stock­holms bäs­ta sko­la. Den 19 feb­ru­a­ri är det åter­i­gen dags för världs­cu­pen i pa­ral­lell­sla­lom i Ham­mar­by­bac­ken. I sam­band med täv­ling­ar­na på­går för fjär­de året i rad även pro­jek­tet Al­la på snö som ger Stock­holms fjär­de­klas­sa­re möj­lig­het att upp­täc­ka tjus­ning­en med ski­dåk­ning. I år ut­ö­kas an­ta­let ele­ver från 2 200 till 4 000, be­rät­tar id­rotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S)

– Det är väl­digt många barn i Stock­holm som åker ski­dor med si­na för­äld­rar. Men sam­ti­digt vet vi att en hel del in­te får den möj­lig- Ham­mar­by­bac­ken: he­ten och då är Al­la på snö fan­tas­tiskt. Att man ger al­la barn chan­sen att tes­ta är det vik­ti­gas­te med pro­jek­tet, sä­ger hon.

Sta­dens sko­lor får själ­va an­mä­la sitt in­tres­se för att va­ra med, men i år finns det yt­ter­li­ga­re en möj­lig­het för barn som är sug­na på att pro­va på ski­dåk­ning. På lör­da­gar är al­la barn väl­kom­na till Gär­dets sport­fält. In­struk­tö­rer finns på plats och bå­de yng­re och vux­na får kost­nads­fritt lå­na skid­ut­rust­ning. In­nan dess ska 200 gym­na­si­e­e­le­ver ut­bil­das till Al­la på snö-le­da­re av Svens­ka skid­för­bun­det.

– Det är ock­så en vik­tig aspekt, att det ger unga er­fa­ren­het av att le­da and­ra, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S).

Al­la på snö ut­försåk­ning ar­ran­ge­ras i Ham­mar­by­bac­ken tis­dag till tors­dag vec­ka 5, 6, 9, 10 och 11. Dess­utom blir det World snow day i Ham­mar­by­bac­ken den 20 ja­nu­a­ri där det bland an­nat er­bjuds gra­tis ski­pass.

FOTO: STEN-ÅKE STENBERG

LÅNG­HOL­MEN. Jen­sens sko­la på Lång­hol­men kan be­hö­va be­ta­la ett högt vi­te.

ARKIVFOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HAM­MAR­BY­BAC­KEN. Hit är sta­dens ti­o­å­ring­ar väl­kom­na för att tes­ta ut­försåk­ning i sam­band med världs­cu­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.