”M

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

in mam­ma Dag­ny An­ders­son var dans­lä­ra­re så när jag var li­ten fick jag all­tid sit­ta i dans­sa­len och se på hen­nes dans­kur­ser.

Ef­teråt bru­ka­de jag gå ner till mjölk­af­fä­ren och lä­ra tan­ter­na att dan­sa vals. När jag se­dan blev li­te äld­re fick jag hjäl­pa mam­ma med hen­nes dans­kur­ser, hon lär­de mig bå­de herr- och dam­steg och så små­ning­om var det jag som fick ta över he­la dans­sko­lan. Jag har dan­sat allt från quick­step, mo­dern vals till oli­ka folk­dan­ser. Jag har dri­vit kur­ser på El­ver­ket, Al­viks sko­la och var med och star­ta­de Svensk-Ar­gen­tins­ka tango­för­e­ning­en. Dess­utom har jag dömt Häl­sing­e­ham­bon sju gång­er. Men, jag har in­te ba­ra dan­sat. Jag är tand­tek­ni­ker i bot­ten och har ar­be­tat som barnskö­ta­re ock­så. Ibland fun­de­rar jag över hur jag har hun­nit med allt. Men att dan­sa är bra för he­la krop­pen. Att lyf­ta skrot är en sak men där an­vän­der man ju in­te hu­vu­det.

Att lyf­ta skrot är en sak men där an­vän­der man ju in­te hu­vu­det. I dan­sen job­bar man med bå­de ba­lans, ko­or­di­na­tion och min­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.