Hell­re mer båt än nya bus­sar

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Lars

Lä­ser med be­stört­ning ar­ti­keln ”Falskt hopp om räd­dad pen­del­båts­lin­je” av­se­en­de Lin­je 85.

Lä­ser på sam­ma upp­slag att SL har 100 mil­jo­ner att sät­ta sprätt på vil­ket gör att de bland an­nat av­ser att in­rät­ta två nya buss­lin­jer. Jag frå­gar mig; är des­sa två buss­lin­jer ef­ter­frå­ga­de el­ler sak­na­de? De kom­mer att be­näm­nas lin­je 405 och 484. (Se för­ra num­ret av Vårt Kungs­hol­men)

Hur kan man läg­ga ner en väl fun­ge­ran­de och upp­skat­tad pen­del­båts­lin­je på Rid­dar­fjär­den och sam­ti­digt upp­rät­ta två buss­lin­jer som ing­en har sak­nat? Lin­je 85 på Rid­dar­fjär­den bör in­te av­veck­las den bör istäl­let ut­veck­las!

Jag fö­re­slår yt­ter­li­ga­re fy­ra håll­plat- ser för 85:an: en håll­plats på Sö­der mä­lar­strand så nä­ra väs­ter­bron det går, en på lil­la es­sing­en, en vid lång­hol­mens bad­plats och en vid Smedsudds­ba­det el­ler Rå­lis. Med des­sa yt­ter­li­ga­re fy­ra håll­plat­ser i väst­ra Rid­dar­fjär­den skul­le 85:an kun­na gö­ra oss en bätt­re tjänst och av­las­ta and­ra färd­me­del.

FÖR­SLAG. ”Bi­fo­gar här kart­skiss med kryss för yt­ter­li­ga­re 4 båt­håll­plat­ser” skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.