Grön­blått be­hål­ler fe­mi­nis­tisk pla­ne­ring

Ef­ter makt­skif­tet i Stock­holms stad med­de­lar de grön­blåa att man kom­mer fort­sät­ta med den fe­mi­nis­tis­ka stads­pla­ne­ring­en som in­för­des un­der de röd­grö­nas sty­re. Men vad det egent­li­gen in­ne­bär är oklart.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Det rå­der en för­vän­tans­full stäm­ning i Fo­rum för Ar­ki­tek­turs lo­kal på Ring­vä­gen.

Här ska Kvin­nors Bygg­fo­rum, på Han­na Wahl­berg och Ve­ro­ni­ca Wi­mans initiativ, star­ta upp en ny ar­bets­grupp som ska job­ba med fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

De är gla­da över den sto­ra upp­slut­ning­en: ett 30- tal kvin­nor från oli­ka de­lar av bran­schen har kom­mit för att dis­ku­te­ra oli­ka sätt att få in jäm­ställd­hets­per­spek­ti­vet i allt från stads- och tra­fik­pla­ne­ring till själ­va bygg­pro­ces­ser­na.

– Vi sam­las för att fånga upp idéer och kom­pe­tens och dis­ku­te­ra vad vi vill fo­ku­se­ra på just nu för att åstad­kom­ma en stad för al­la, sä­ger Han­na Wahl­berg.

Det var 2016 som Stock­holms röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­tet blev först att ta be­slut om fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

– Det hand­lar om att tit­ta på stads­bil­den med jäm­ställd­hets­glas­ö­gon och ska­pa det of­fent­li­ga rum­met så att det är tryggt och väl­kom­nan­de bå­de för män och kvin­nor, sa Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V), då­va­ran­de bo­stad­s­och de­mo­kra­ti­bor­gar­råd.

Det som bli­vit mest upp­märk­sam­mat är snöröj­ning­en. Mo­del­len går ut på att i hög­re grad plo­ga för gång­tra­fi­kan­ter, cy­klis­ter och kol­lek­tiv­tra­fik – tra­fik­slag som of- ta­re väljs av kvin­nor – fö­re bil­vä­gar­na som of­ta­re nytt­jas av män. Nå­got som kal­la­des ” en aning få­nigt” av då­va­ran­de op­po­si­tions­bor­gar­råd Ce­ci­lia Brinck (M), som un­der­kän­de sats­ning­en i en in­ter­vju med SVT.

Ef­ter att den grön­blå ko­a­li­tio­nen ta­git över mak­ten i Stads­hu­set med­de­lar M att man kom­mer att fort­sät­ta ar­be­ta med fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

Be­träf­fan­de åter­koms­ten av den jäm­ställ­da snöröj­ning­en kan MP, som an­sva­rar för tra­fik­frå­gor, in­te ge någ­ra be­sked ef­tersom bud­get­för­hand­ling­en in­te är klar för­rän 14 november.

M kan in­te hel­ler pre­ci­se­ra vad det fe­mi­nis­tis­ka för­håll­nings­sät­tet egent­li­gen kom­mer in­ne­bä­ra.

Ve­ro­ni­ca Wi­man, som ar­be­tar med håll­ba­ra stra­te­gi­er in­om stads­ut­veck­ling, är oro­lig för vad makt­skif­tet kom­mer in­ne­bä­ra för Stock­holm.

– Män­ni­sko­del­ta­gan­det och ett ho­lis­tiskt per­spek­tiv är vik­tigt. Ris­ken nu är att det re­du­ce­ras till en trygg­hets­frå­ga, med över­vak­nings­ka­me­ror och ord­nings­vak­ter som lös­ning. Och på så vis kom­mer man ald­rig åt själ­va or­sa­ken till att kvin­nor kän­ner sig otryg­ga från förs­ta bör­jan. På nya lands­tings­full­mäk­ti­ges förs­ta sam­man­trä­de på tis­da­gen val­des de nya lands­tings­rå­den för man­dat­pe­ri­o­den.

Nytt för pe­ri­o­den är att det blir två lands­tings­råd som ska de­la på tra­fik­frå­gor­na.

Mo­de­ra­ter­na och Kristof­fer Tam­sons får pos­ten som tra­fiklands­tings­råd och mil­jö­par­tis­ten To­mas Eriks­son får pos­ten som kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd.

Upp­del­ning­en mel­lan par­ti­er­na görs så att cy­ke­loch fram­kom­lig­hets­frå­gor­na ham­nar hos Mil­jö­par­ti­et. Mo­de­ra­ter­na fort­sät­ter ha fo­kus på bland an­nat ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan samt att det är ”helt, rent, snyggt och tryggt” i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

”Ax­la i kam­rat­skap”

En­ligt Eriks­son och Tam­sons kom­mer det in­te upp­stå någ­ra pro­blem med upp­del­ning­en.

– Nej, tra­fik­frå­gor­na är ett upp­drag som vi kom­mer ax­la i kam­rat­skap, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M)

– Al­la par­ti­er har si­na hjär­te­frå­gor, och ef­tersom vi fo­ku­se­rar på mil­jö- och kli­mat är ju kol­lek­tiv­tra­fik en vik­tig del för oss, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Tar över mil­jöfrå­gor

Bå­da är eni­ga om att två per­so­ner i stäl­let för en kan ut­rät­ta mer i lä­nets tra­fik­frå­gor.

– Upp­del­ning blir su­per­ro­lig. Vi får in ny po­li­tisk ener­gi och kan sät­ta stör­re fo­kus på fram­kom­lig­hets­ut­ma­ning­ar och grön om­ställ­ning, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Att Mil­jö­par­ti­et har hand om cy­kel­frå­gor, kan det gö­ra att sam­ar­be­tet med stads­hu­set och kom­mu­nen blir bätt­re.

– Så kan det bli. Par­ti­mäs­sigt kom­mer gi­vet­vis jag och min kol­le­ga Da­ni­el Helldén (MP, tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm, reds. anm) ha väl­digt bra sam­ar­be­te i de frå­gor­na, sä­ger To­mas Eriks­son.

Mil­jö­par­ti­et tar även över an­sva­ret för mil­jöfrå­gor i lands­ting­et, nå­got som ti­di­ga­re Cen­ter­par­ti­et har ba­sat över.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON/SACHARIAS KÄLLDÉN

Det är någ­ra in­gre­di­en­ser i den fe­mi­nis­tis­ka stads­pla­ne­ring­en som in­för­des un­der

DE­LAR. Mo­de­ra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et har nu­me­ra de­lad vård­nad om tra­fik­frå­gor­na i lands­ting­et. Kristof­fer Tam­sons (M) blir tra­fiklands­tings­råd och To­mas Eriks­son (MP) kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.