Fi­ra hal­lo­ween i Stock­holm

Vårt Kungsholmen - - Stockholmshelg -

Var? När? Var? När? Var? När? Var? När? Var? När? När? Var? När? Var? Läs­kigt kul. Grö­na lund har spö­kat till sig.

I år loc­kar nö­je­spar­ken med vad de kal­lar sin mest läs­ki­ga ny­het nå­gon­sin – en skräck­båt. Dess­utom två helt nya skräck­hus, nya otäc­ka om­rå­den och mass­vis av on­da vä­sen. Lil­la All­män­na gränd 9. 26 ok­to­ber-4 november. Mu­se­et på Djur­går­den bju­der in till obe­hag­lig vand­ring ge­nom ett mörkt och stängt mu­se­um. Re­kom­men­de­ras från 12 år och kos­tar 150 kro­nor per per­son. Djur­gårds­vä­gen 68. 30 ok­to­ber och 1 november kloc­kan 19-21. Stock­holm Ghost Walk ar­ran­ge­rar Hal­lo­ween-spe­ci­al i Gam­la stan un­der fy­ra da­gar. Fem en­tim­mes pro­me­na­der pla­ne­ras per dag, med start kloc­kan 17. Språ­ket som gäl­ler är eng­els­ka och en­dast den som fyllt 15 år är väl­kom­men. Järn­tor­get 84. 31 ok­to­ber-3 november. Stock­holms störs­ta hal­lo­ween-pa­rad in­leds och av­slu­tas i Kungs­träd­går­den där det ut­lo­vas un­der­håll­ning och ak­ti­vi­te­ter för he­la fa­mil­jen. Al­la är väl­kom­na att med­ver­ka, en­da kra­vet är att du bär nå­gon form av ut­styr­sel. Kungs­träd­går­den. Lör­dag 3 november kloc­kan 15:30-18:30. Ge dig ut på en mystik jakt på led­trå­dar i ett stängt och släckt Nor­dis­ka mu­se­et. Pas­sar fa­mil­jer med barnsom är 6–12 år. Med hjälp av en kar­ta får du ta dig runt i mu­se­et och le­ta ef­ter en ma­gisk kod. Den be­hövs för att få kom­ma ut igen. Till din hjälp finns de per­so­ner du träf­far på vägen – från de se­nas­te 500 årens histo­ria. Vand­ring­ar­na tar cir­ka 45 mi­nu­ter och star­tar var 15:e mi­nut mel­lan kl. 18:45 till 21:15.En­dast för­köp, bil­jett­pris 150 kr per per­son via Tic­ket­mas­ter. Nor­dis­ka mu­se­et. 29 och 30 ok­to­ber. Un­der åren kring 1900 gick en våg av ny­and­lig­het och mys­ti­cism ge­nom de fi­na sa­long­er­na. Till­sam­mans med ti­dens när­mast ofatt­ba­ra ve­ten­skap­li­ga fram­steg ska­pa­de det en värld där allt ver­ka­de va­ra möj­ligt. Följ med på en kus­lig vand­ring ge­nom pa­lat­set den­na höst­kväll, då skug­ge­stal­ter vi­sar sig och visk­ning­ar hörs i mörk­ret. In­trä­de 150 kr. 30 ok­to­ber kloc­kan 18.30. Hallwyls­ka Mu­se­et. Un­der höst­lo­vet fylls Skan­sen med ro­li­ga och spännande ak­ti­vi­te­ter. Lyss­na på kus­li­ga be­rät­tel­ser i stu­gor­na, del­ta i höst­lovspys­sel och möt in­vå­nar­na i den sjuk­doms­drab­ba­de sta­den. Gra­tis in­trä­de för barn un­der 15 år he­la höst­lo­vet. 27 ok­to­ber-4 november. Skan­sen. 073-600 69 17 ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se SPÖKVANDRING. Gam­la stans grän­der blir kus­li­ga när mörk­ret fal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.