Bu för Pek­ka He­i­nos kla­go­mål mot kyrk­kloc­kor­na!

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Christi­na Vai­nio Bo­en­de Parm­mä­tar­ga­tan/Hant­ver­kar­ga­tan

Trist och sorg­ligt att lä­sa om Pek­ka He­i­nos kla­go­mål och av­sikt att stop­pa kyrk­kloc­kor­na i Ul­ri­ka Ele­o­no­ra kyr­ka.

Jag är en gran­ne till kyr­kan och störs in­te alls, tvärtom. Kanske be­ror det på att jag är to­le­ran­ta­re samt van ef­ter upp­väx­ten i Gam­la Stan om­gi­ven av kyr­kor. Jag lär­de mig kloc­kan som barn med stöd av S:t Ger­truds kyr­ka som be­rät­ta­de ti­den på dyg­net al­la da­gar i vec­kan.

För mig är om­giv­ning­en med kyr­kor och kyrk­kloc­kor en yn­nest. Li­kaså Stads­hu­sets klock­spel som lju­der fle­ra gång­er om dyg­net al­la da­gar i vec­kan.

Väl­jer man att bo­sät­ta sig i in­ners­tan och sär­skilt på Kungs­hol­men får man le­va med al­la slags ljud: tra­fik, ut­ryck­nings­for­don från rädd­nings­tjäns­ten, brand­sta­tio­nen och S:t Gö­rans sjuk­hus, po­li­sen och Kro­no­bergs­häk­tet. Vi­da­re bå­tar och vat­ten­scoo­ters på Rid­dar­fjär­den un­der som­mar­tid. Mu­sik från re­stau­rang­er och klub­bar!

För mig är det skönt och tryggt att få hö­ra kyrk­kloc­kor­na samt Stads­hu­sets klock­spel.

De ring­er in till hel­gen, de be­rät­tar att nå­gon gif­ter sig, el­ler att det är barn­dop el­ler att nå­gon gått ur ti­den el­ler att vi väl­kom­nar det nya året. De be­rät­tar att det är en ny dag och att kloc­kan är 8. Som bo­en­de i grann­ska­pet vill jag ge min röst till den si­da som vill lå­ta kyrk­kloc­kor­na i Kungs­holms­kyr­ka fort­satt ringa och lju­da. Det är in­te ”slent­ri­an” Pek­ka He­i­no, det är en fin tra­di­tion; låt den le­va kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.