Dys­tert be­sked om nya id­rotts­hal­lar­na

Den ena dub­bel­hal­len är för­se­nad. Den and­ra är det osä­kert om den ens går att byg­ga. Det går trögt för pla­ner­na på nya id­rotts­hal­lar på Kungs­hol­men.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Den ena dub­be­lid­rotts­hal­len är för­se­nad. Den and­ra är det osä­kert om den ens går att byg­ga. Det går trögt för pla­ner­na på nya id­rotts­hal­lar på Kungs­hol­men.

Pre­cis som över he­la in­nersta­den är be­ho­vet av fler id­rotts­hal­lar på Kungs­hol­men stort, in­te minst se­dan det nya jät­te­gym­na­si­et Anna Whit­locks har öpp­nat.

Sta­dens plan be­står av två oli­ka hal­lar; en dub­bel­hall i Kristi­ne­berg, som fas­tig­hets­kon­to­ret ska byg­ga, samt en dub­bel­hall i Kon­rads­berg som det kom­mu­na­la skol­fas­tig­hets­bo­la­get SISAB fått en mar­kan­vis­ning för.

Pro­ble­met? Det går trögt. Id­rotts­hal­lar­na vid Kristi­ne­berg in­går i bygg­pro­jek­tet Horns­bergs­kvar­ten där ar­be- tet med de­talj­pla­nen dra­git ut på ti­den. En­ligt fas­tig­hets­kon­to­ret är det nya må­let att de ska stå kla­ra först 2023, vil­ket är yt­ter­li­ga­re någ­ra år se­na­re än först pla­ne­rat. Än­nu vär­re ver­kar det va­ra med hall­pla­ner­na i Kon­rads­berg.

Långt till bygg­start

Dub­bel­hal­len är tänkt att kom­plet­te­ra den be­fint­li­ga hal­len i om­rå­det och va­ra till för det växande cam­pu­set på da­gar­na och för­e­nings­li­vet på kväl­lar­na. Från bör­jan var må­let att bör­ja byg­ga hal­len i vår. Men en bygg­start ver­kar lig­ga långt bort.

Och nu kan Stockholmdirekt av­slö­ja att hall-pla­ner­na i Kon­rads­berg kan krym­pa el­ler i värs­ta fall stäl­las in.

En­ligt SISAB lig­ger pro­jek­tet på is hos dem. De väntar på be­sked från and­ra för­valt- ning­ar kring om det över­hu­vud­ta­get går att byg­ga hal­len.

Sta­den un­der­sö­ker nu om det går att pla­ne­ra smar­ta­re och flytta en del funk­tio­ner för hal­len i Kon­rads­berg till den and­ra tänk­ta dub­bel­hal­len i Kristi­ne­berg.

Det kan in­ne­bä­ra att hall­pla­ner­na i Kon­rads­berg mins­kas. Tho­mas Eriks­son, bi­trä­dan­de en­hets­chef på ut­bild­nings­för­valt­ning­en be­kräf­tar att stor­le­ken på hal­len in­te läng­re är sä­ker.

– Vi ska se hur vi kan hit­ta den bästa di­men­sio­ne­ring­en för Kristi­ne­bergs­hal­lar­na och Kon­rads­berg. Vi har sto­ra be­hov där i och med att vi ex­pan­de­rar på Kon­rads­berg och även har star­tat Anna Whit­locks gym­na­si­um. Även and­ra sko­lor har yt­ter­li­ga­re be­hov, sä­ger han.

Även den ut­pe­ka­de plat- sen, mel­lan Kon­rads­bergs­ga­tan och gång- och cy­kel­vä­gen in­till Drott­ning­holms­vä­gen, har gett pro­jek­tet pro­blem.

’’Ett käns­ligt om­rå­de’’

Re­dan vid mar­kan­vis­ning­en för tre år se­dan på­ta­la­de ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret att det är i ett käns­ligt om­rå­de som in­går i park­strå­ket mel­lan Norr Mä­lar­strand och Fred­hällspar­ken.

En­ligt stads­bygg­nads­kon­to­ret ut­re­der de nu ” oli­ka al­ter­na­tiv för fle­ra oli­ka plat­ser” men det kon­sta­te­ras sam­ti­digt att ”det finns inga lätt­be­bygg­da plat­ser för id­rotts­hal­lar på Kungs­hol­men”. En mind­re hall skul­le kun­na un­der­lät­ta det pro­ble­met en­ligt Tho­mas Eriks­son som hop­pas ha kla­ra­re be­sked in­om någ­ra må­na­der.

ARKIVFOTO: YILVA BERGMAN

Drott­ning­holms­vä­gen Kon­rads­bergs­vä­gen PLAT­SEN. Här är det tänkt att de nya id­rotts­hal­len i Kon­rads­berg ska lig­ga, mel­lan Kon­rads­bergs­vä­gen och gång- och cy­kel­ba­nan in­till Drott­ning­holms­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.