FÖRS­TA SKÖRDEN FÖR KUNGSHOLMENS UNDERJORDSODLING

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Kryd­dor, ör­ter och blad­grön­sa­ker – od­lat i ett gam­malt tid­nings­ar­kiv. Nu säljs grö­dor från den ur­ba­na stads­od­ling­en un­der DNskra­pan för förs­ta gång­en på Kungs­hol­men.

I ett gam­malt tid­nings­ar­kiv, tre vå­ning­ar un­der jord, od­las det för fullt. Idén till Plan­ta­gons pro­jekt ”ci­ty­farm” föd­des för två år se­dan, som Stockholmdirekt kun­de av­slö­ja i sep­tem­ber 2016.

Se­dan i som­ras har man tes­tat sig fram bland grö­dor­na. Nu är det skör­de­tid. Från och med idag, tors­dag säljs ba­si­li­ka, myn­ta och tim­jan på Ica Maxi Lind­ha­gen, som va­rit med un­der he­la sats­ning­en, och i nio and­ra Maxi-bu­ti­ker i Stock­holm.

– Det känns jät­te­kul och vi är väl- digt ex­al­te­ra­de. Vi pla­ne­rar att öka suc­ces­sivt med fler bu­ti­ker läng­re fram ock­så, men ba­ra in­om fem mil ef­tersom vi vill läm­na mi­ni­ma­la fotav­tryck i mil­jön, sä­ger Mia Kle­re­gård, vd för Plan­ta­gon Sve­ri­ge som ock­så har sitt kon­tor i fas­tig­he­ten.

Håll­bar­het är led­or­det

Just håll­bar­hets­tän­ket är led­or­det för od­ling­en. Allt sker i ett slu­tet sy­stem, från frö till plan­ta, vil­ket tar någ­ra vec­kor. Ing­en jord el­ler be­kämp­nings­me­del an­vänds, var­för man kan ta till­va­ra på he­la plan­tan.

En­ligt Mia Kle­re­gård åter­an­vänds bland an­nat 70 pro­cent av den ener­gi som för­bru­kas vid od­ling­en. De an­vän­der cir­ka 250 gång­er mind­re vat­ten än vid od­ling ut­om­hus och kol­di­ox­i­den från de som job­bar i fas­tig­he­ten leds ner till od­ling­en och om­vand­las till sy­re som förs till­ba­ka.

Od­ling­ens LED-belys­ning vär­mer även upp vat­ten som kan spa­ras till berg­vär­me vin­ter­tid så fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te be­hö­ver kö­pa in li­ka myc­ket vär­me.

Det är fö­re­ta­gets ” usp” jäm­fört med and­ra lik­nan­de un­der­jor­dis­ka od­ling­ar som plop­pat upp i Stock­holm de se­nas­te åren en­ligt hen­ne.

– Vi ger egent­li­gen mer ener­gi än vad vi tar, det är som en stads­lunga, sä­ger Mia Kle­re­gård.

– Allt det här gör ock­så att det blir eko­no­mi i det, nå­got som va­rit svårt ti­di­ga­re. De här kryd­dor­na kom­mer in­te skil­ja sig mar­kant i pris men sma­ken är helt an­norlun­da. Det sma­kar mer.

Ver­ti­kal od­ling

Det gam­la ar­ki­vet är på 400 kvadrat­me­ter, men ef­tersom od­ling­en är ver­ti­kal så ger det 600 kvadrat­me­ter od­lings­y­ta. Fö­re­ta­get räk­nar med att kun­na od­la 14 ton om året när allt är fär­dig­ut­byggt. Fram­ö­ver pla­ne­rar de även för att od­la an­nat, men kryd­dor, ör­ter och blad­grön­sa­ker kom­mer va­ra det pri­mä­ra.

– Ef­tersom det är ett helt slu­tet sy­stem så kan man in­te od­la vad som helst till­sam­mans, ut­an de mås­te tri­vas ihop. Till ex­em­pel jord­gub­bar vill helst växa själ­va, sä­ger Mia Kle­re­gård

Od­ling­en i tid­nings­ar­ki­vet är start­skot­tet på vad de hop­pas är yt­ter­li­ga­re tio an­lägg­ning­ar runt om i Sve­ri­ge, där fö­re­ta­get just nu för­hand­lar om två nya plat­ser. Att od­la un­der jord kom­mer bli vik­tigt i fram­ti­den me­nar hon.

– Ti­di­ga­re så bod­de man på lan­det och be­drev jord­bruk där, nu bor ju de fles­ta i stä­der­na så då är det klart att vi mås­te od­la där. Vi vill gär­na bil­da vå­ra kun­der och gö­ra vår del för att ver­ka för en bätt­re värld, sä­ger Mia Kle­re­gård.

De här kryd­dor­na kom­mer in­te skil­ja sig mar­kant i pris men sma­ken är helt an­norlun­da. Det sma­kar mer.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

OD­LING­EN. Det gam­la tid­nings­ar­ki­vet är cir­ka 400 kvadrat­me­ter stort, men tack va­re att de od­lar ver­ti­kalt är själ­va od­lings­y­tan på 600 kvadrat­me­ter en­ligt Plan­ta­gons vd i Sve­ri­ge Mia Kle­re­gård.

SKÖR­DE­TID. När vi be­sö­ker od­ling­en i DN-skra­pan är det full fart för att pac­ka det sista in­för den förs­ta le­ve­ran­sen. Ef­tersom det är ett slu­tet sy­stem får vi kol­la in od­ling­en ge­nom en glassluss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.