Horns­bergs­kvar­ter rustas

Byg­ga på, byg­ga till och öpp­na upp. Nu kan Horns­berg få fler kon­tor och bu­ti­ker.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det är Castel­lum som vill gö­ra om vid sin fas­tig­het på Lind­ha­gens­ga­tan 133, i kors­ning­en med Nor­den­flychts­vä­gen, där bland and­ra Ar­bets­mil­jö­ver­ket idag hu­se­rar.

En­ligt Castel­lum har fas­tig­he­tens byggts till i oli­ka etap­per se­dan 1948 och nu är det dags igen om de får som de vill.

Idag be­står fas­tig­he­tens lo­ka­ler av bu­tik, la­bo­ra­to­ri- um och en del la­ge­ry­tor men till störs­ta de­len av kon­tor, en­ligt fas­tig­hets­ä­ga­ren. Det som man nu vill byg­ga är stör­re ytor för kon­tor och bu­ti­ker en­ligt en an­sö­kan till stads­bygg­nads­kon­to­ret. Det hand­lar bland an­nat om en på­bygg­nad i ”oli­ka om­fatt­ning­ar”, men bo­la­get vill ock­så för­sö­ka ska­pa en mer le­van­de ga­tu­mil­jö en­ligt Christi­an Bou­vi­er, af­färs­om­rå­des­chef på Castel­lum.

Nå­gon mer pre­ci­se­ring i höjd el­ler om­fatt­ning finns in­te i dags­lä­get ut­an det ska ut­re­das vi­da­re om sta­den ger klar­tec­ken. I näs­ta vec­ka ska stads­bygg­nads­nämn­den ta be­slut om att star­ta de­talj­pla­ne­ar­be­tet.

– Vi ser över möj­lig­he­ter­na för fas­tig­he­tens fram­tid, det hand­lar om möj­lig­het till bå­de om- och till­bygg­na­tion men kanske fram­förallt att änd­ra flö­det och öpp­na upp bot­ten­vå­ning­ar­na. Att gö­ra fas­tig­he­ten li­te mo­der­na­re. Se­dan har vi sit­tan­de hy­res­gäs­ter idag så det här är en jät­te­ti­dig di­a­log som vi har, sä­ger Christi­an Bou­vi­er.

FO­TO: PER BRANDT

BYGGS OM? Castel­lum vill byg­ga fler ytor för bu­ti­ker och kon­tor på sin fas­tig­het vid Lind­ha­gens­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.