Nya pla­ner på tak­lä­gen­he­ter i Kristi­ne­berg

Från 17 till 14 nya tak­lä­gen­he­ter. De om­strid­da pla­ner­na för att byg­ga på ett fun­kishus i Kristi­en­berg fort­sät­ter. Nu har en ny bygg­lov­san­sö­kan har läm­nats in.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det har va­rit många tu­rer för det Björn Hed­wall-ri­ta­de hu­set på Le­vertins­ga­tan un­der de fem år som GGB Pro­per­ti­es till­sam­mans med bo­stads­rätts­för­e­ning­en Kristi­ne­bergs Strand har för­sökt att byg­ga på med nya tak­ly­or.

Se­nas­te för­sö­ket stu­pa­de i mark- och mijö­dom­sto­len, se­dan bland an­nat gran­nar över­kla­gat.

Då var det oklart om det skul­le bli ett nytt för­sök. Dess­utom gick en av de­lä- gar­na GGB Pro­per­ti­es, Ax­x­o­nen, i kon­kurs i som­ras vil­ket ock­så gjor­de fram­ti­den för pro­jek­tet oklar.

Men nu har nya bygg­lov­san­sök­ning­ar läm­nats in till stads­bygg­nads­kon­to­ret.

”För­sik­tig på­bygg­nad”

”Sub­ti­lis” kal­las det nya för­sla­get, en­ligt en ny stu­die och ge­nom bland an­nat put­sa­de te­gel- yt­ter­väg­gar är tan­ken att på­bygg­na­den ska smäl­ta in bätt­re med be­fint­li­ga fasaden. Dess­utom in­ne­bär för­sla­get li­te mer in­drag och ni­våskill­na­der för en mer ”för­sik­tig på­bygg­nad”, som det he­ter i an­sö­kan. An­ta­let bo­stä­der har mins­kats från 17 till 14. Stads­bygg­nads­kon­to­ret ska nu sä­ga ja el­ler nej till för­sla­get.

GGB Pro­per­ti­es vill en­bart kom­men­te­ra den nya an­sö­kan via mail men på­pe­kar att de har fått bygg­lov av sta­den ti­di­ga­re, det är läns­sty­rel­sen och mark- och mil­jö­dom­sto­len som stop­pat ti­di­ga­re för­slag. Där­för har man nu, en­ligt bo­la­get gjort en ” dju­pa­re ar­ki­tek­to­nisk och kul­tur­hi­sto­risk grun­da­na­lys” och änd­rat ge­stalt­ning­en.

”Vi tyc­ker det är en myc­ket vac­ker på­bygg­nad som ger många nya bo­stä­der i ett at­trak­tivt och kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra om­rå­de och som dess­utom in­te tar nå­gon ” ny” mark i an­språk.”, skri­ver GGB Pro­per­ti­es Per Bu­re­wall i ett mejl.

GAM­MALT OCH NYTT. Ti­di­ga­re för­slag till vänster och en ny illustration av det se­nas­te för­sla­get till höger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.