Po­li­sen sö­ker nya tips i jak­ten på Rolex­rå­na­ren

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

Se­dan i som­ras har minst sex per­so­ner i om­rå­det kring Kar­la­plan ho­tats med pi­stol och rå­nats på dyr­ba­ra smyc­ken och kloc­kor. För­ra vec­kan slog den så kal­la­de Rolex­rå­na­ren till igen – men den här gång­en på Kungs­hol­men.

Nu vän­der sig po­li­sen till all­män­he­ten för att få hjälp att iden­ti­fi­e­ra gär­nings­man­nen. I veckans av­snitt av Ef­ter­lyst, som sän­des i tors­dags i TV3 och Vi­a­free, vi­sa­des en över­vak­nings­film där den miss­tänk­te rå­na­rens syns. Ju­lia Lar­s­son, kom­mun­po­lis på Ös­ter­malm, med­ver­ka­de i pro­gram­met.

– Det vi vet är att han är nå­gon­stans mel­lan 30-40 år, cir­ka 180 cm lång, har va­rit mörkt klädd vid de här till­fäl­le­na och haft en ax­el­rems­väs­ka. Vi har en för­hopp­ning om att kun­na lö­sa det här re­la­tivt snart men vi be­hö­ver all­män­he­tens hjälp, sä­ger hon i pro­gram­met och upp­ma­nar folk som gjort iakt­ta­gel­ser att hö­ra av sig.

Över­vak­nings­fil­men finns på stockholmdirekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.