Ta hand om din hud i vin­ter

Ky­la, vin­dar, snö, torr luft, sto­ra tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar mel­lan in­om- och ut­om­hus­luft samt kli­an­de trö­jor och hals­du­kar kan su­ga li­vet ur hu­den och ge upp­hov till ir­ri­ta­tion, stram­het, ut­slag och bläm­mor. Men det finns myc­ket du kan gö­ra för att skyd­da

Vårt Kungsholmen - - Hälsa & Skönhet - Eri­ka Lin­dén Jans­son

På som­ma­ren är vi of­ta duk­ti­ga på att ta hand om hu­den, med sol­skydd, sval­kan­de af­ter sun och pe­e­ling­ar. Men glöm in­te att vin­tern är en tuff pe­ri­od. Tem­pe­ra­tur­skill­na­der­na mel­lan in­o­moch ut­om­hus och den krä­van­de ute­mil­jön i form av ky­la, regn och snö är en tuff pröv­ning.

Den kal­la, tor­ra luf­ten tor­kar lätt ut hu­den och or­sa­kar an­sam­ling­ar av dö­da hud­cel­ler, vil­ket gör att lys­tern i hu­den lätt ty­nar bort.

An­pas­sa ru­ti­ner­na

Det finns in­te en ma­gisk pro­dukt för torr vin­ter­hud. Där­e­mot är det vik­tigt att du har hud­vårdsru­ti­ner som fun­kar. Ru­ti­ner­na bör va­ra an­pas­sa­de ef­ter just din hud; torr, blan­dad el­ler fet.

Se till att ren­gö­ra hu­den or­dent­ligt och in­ve­ste­ra i rik­tigt åter­fuk­tan­de och åter­fet­tan­de ren­gö­rings­pro­duk­ter.

Byt ut lo­tions till tjoc­ka­re krä­mer el­ler ol­jor som in­ne­hål­ler in­gre­di­en­ser som iso­le­rar hu­den och be­hål­ler fukt. Låt gär­na pro­duk­ter­na va­ra opar­fy­me­ra­de och eko­lo­gis­ka.

Det här bör du und­vi­ka

För­sök att du­scha kort och an­vänd ljum­met vat­ten. Ång­an­de du­schar och bad kan lätt tor­ka ut hu­den.

Und­vik ock­så att trä på dig blö­ta strum­por och hands­kar då des­sa kan or­sa­ka klå­da, spric­kor och sår.

Blött hår i kal­la tem­pe­ra­tu­rer kan ska­da hår­bot­ten. Håll dig även bor­ta från hår­da skrub­bar och pe­e­ling­ar samt al­ko­hol­ba­se­ra­de an­sikts­to­ners.

Hit­ta hell­re nå­got djupt åter­fuk­tan­de, ex­em­pel­vis en le­ra el­ler en mjuk­gö­ran­de lätt skrubb. Åter­fuk­ta ut­i­från Luft­fuk­ta­re i hu­set Ett ljum­met bad Bär tyg som Pe­ri­o­der av stress KÄLLA: Skin­bus­ters.se

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKYD­DA. Skäm bort hu­den i vin­ter och und­vik ir­ri­ta­tion och ek­sem.fly­tan­de tvål of­ta snäl­la­re mot hu­den.– och även in­i­från! Drick myc­ket vat­ten. Det gyn­nar din häl­sa och hud.gör in­om­hus­kli­ma­tet snäl­la­re, vil­ket kan för­hind­ra torr hud – och även hjäl­pa mot ir­ri­te­ra­de luft­rör. Ex­per­ter re­kom­men­de­rar att hål­la luft­fuk­tig­he­ten mel­lan 30–50 pro­cent.med hav­re, mjölk el­ler bad­salt kan hjäl­pa vis­sa mot klå­da. Det är vik­tigt att åter­fuk­ta ef­teråt. Hur du åter­fuk­tar spe­lar egent­li­gen in­te så stor roll – välj vad som pas­sar dig bäst, ba­ra du gör det re­gel­bun­det.an­das, som till ex­em­pel eko­lo­gisk bo­mull, istäl­let för kli­an­de yl­le el­ler po­ly­es­ter. Löst sit­tan­de klä­der bi­drar till att hu­den skyd­das från skav el­ler att bli ir­ri­te­rad av svett.kan på­ver­ka hu­dens för­må­ga att be­hål­la vat­ten och öka spän­ningsni­vå­er­na i krop­pen. Så håll dig bor­ta från fram­för allt emo­tio­nell stress så myc­ket som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.